Šlechtění jetelů, trav a svazenky

Odrůdy vyšlechtěné na ŠS Domoradice

PASAT

Jetel zvrácený (perský) (Trifolium resupinatum L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2003

PŮVOD

Odrůda byla vytvořena syntézou čtyř KM z novošlechtění ŠS Domoradice, které vznikly záměrným křížením z odrůd Maral, Rema, Tresor, Asterix (D,47,,ORS1 91, Asterix). Tyto kmenové matky byly opyleny odrůdou Nupin. Při šlechtění bylo použito záměrné křížení, volné opylení a individuální výběr.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jedná se o první odrůdu jednoletého jetele perského z českého šlechtění, která vhodně rozšiřuje náš sortiment jetelovin.

Diploidní středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha středně silná, listy středně dlouhé až dlouhé a středně široké až široké. Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední. Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení padlím, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Poskytuje tři seče vysoce stravitelné, šťavnaté, měkké aromatické píce, která nestárne. Může se pěstovat samostatně nebo v jarních směskách s jílkem jednoletým, v teplých oblastech popřípadě i v ozimých směskách ve směsi s jílkem mnohokvětým.Význam má i jako medonosná plodina, květy jsou hojně navštěvovány včelami. Lze ji také využít na zelené hnojení.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda není zvlášť náročná na půdní ani klimatické podmínky. Vyséváme co nejdřív zjara, aby u pícninářských porostů byla jistota tří sečí. Semenářské porosty vyseté včas netrpí porůstáním z podzimních mlh. Ozimé výsevy zakládáme před koncem srpna, aby se do zimy stačil vyvinout kořenový systém rostlin. Pro pěstování na zelenou hmotu doporučujeme výsevek 7 mil.klíčivých semen na hektar (9-10 kg), pro pěstování na semeno 3 mil.klíčivých semen na hektar (4 kg). Pokud není použita krycí plodina, je možné aplikovat některý registrovaný herbicid. Při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen porost desikujeme. Pak provedeme přímou kombajnovou sklizeň. Je třeba věnovat pozornost posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • jednoletá pícnina
 • šťavnatá, vysoce stravitelná píce
 • medonosná plodina
 • vhodná jako meziplodina

START

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1973

PŮVOD

Volné opylení jetele lučního Litomyšlského krajového s vybranými odrůdami (Jičínský, Chlumecký, Holého, Přerovský).

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jetel luční Start je nejrozšířenější a nejvýkonnější odrůda jetele lučního z diploidního sortimentu ČR. Je povolena i v zahraničí, a to v Rakousku, Kanadě, USA a Japonsku. Je to 2-3 sečná odrůda s jistou dvouletou užitkovostí.

Má vzpřímený, středně vysoký trs, středně silnou až silnou lysou lodyhu s 5-6 internodiemi, tmavě zelený, středně velký, slabě ochmýřený list se slabě až středně výraznou kresbou. Květ je růžový až červený s ojediněle bílými hlávkami, s bohatým nasazením semene. Semeno středně velké, HTS 2 g.

Nachází použití v jetelotravních směsích i v lučních a pastevních porostech krátkodobého charakteru. Je vhodný do všech výrobních oblastí.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda Start nemá mimořádné nároky na půdní a klimatické podmínky. Při jejím pěstování na píci se řídíme běžnou agrotechnikou pro jetele luční. Při pěstování na semeno (množení) věnujeme zvýšenou pozornost výběru vhodného pozemku (bez plevelů, které se obtížně odstraňují z osiva), způsobu založení (krycí plodina, bez krycí plodiny), a hnojení (zcela vylučujeme N hnojiva).

Výsevní množství závisí od osivových hodnot a předpokládaného využití porostu. Pohybuje se kolem 15 kg/ha. Sejeme časně zjara do dobře připravené půdy, krycí plodina by neměla jetel příliš zastiňovat. V případě, že sejeme bez krycí plodiny, je nutné ve fázi 3 pravých lístků použít herbicidy. V roce zásevu můžeme pak získat dvě seče kvalitní bílkovinné píce. V roce zásevu se nesmí porost poškodit těžkou mechanizací. Vzniklé škody na porostu nelze napravit.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos zelené hmoty, semene
 • vysoká provozní vytrvalost
 • dobrý zdravotní stav

SPURT

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2009

PŮVOD

Vybrané genotypy z odrůdy Start, křížené s materiály ŠS Domoradice pocházejícími ze zahraničí. Při šlechtění bylo použito záměrné křížení a individuální výběr následovaný syntézou získaných genotypů.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

SPURT je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání.

Lodyha je středně dlouhá, středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní růst středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká.

Odrůda je středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů, spálou jetele lučního, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, středně až méně odolná proti napadení padlím jetele, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce vysoký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký. Výnos zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce velmi vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Na půdní a klimatické podmínky nemá odrůda Spurt zvláštní nároky. Při jeho pěstování se řídíme agrotechnikou pro pěstování jetele lučního a legislativou pro zakládání množitelských porostů jetele lučního..

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Výsev bez krycí plodiny je náročnější na chemickou ochranu. Použijeme některý registrovaný přípravek. V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je důležité, aby nedošlo k poškození porostu mechanizací používanou ke sklizni.

Sledujeme výskyt hraboše polního (kůly pro predátory, chemické ošetření).

Při pěstování na semeno v užitkovém roce provedeme včasnou první seč. Sledujeme výskyt nosatčíků a dle potřeby aplikujeme insekticid.

Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen porost desikujeme. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Při výmlatu semene s větší vlhkostí je důležité posklizňové ošetření semen.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos zelené hmoty
 • zvýšená vytrvalost
 • dobrý zdravotní stav

VAN

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2012

PŮVOD

Vybrané genotypy z odrůdy Start, křížené s dalšími výkonnými genotypy z novošlechtění ŠS Domoradice. Při šlechtění bylo použito záměrné křížení, individuální a hromadné výběry následované syntézou populace.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

VAN je diploidní, raná až středně raná odrůda dobře odolná poléhání.

Lodyha je krátká až střední, spíše tenká, neochmýřená. Listy jsou oválné, středně dlouhé i široké, se střední až silnou intenzitou bílé kresby. Rostlina je v roce zásevu středně zelená, nízká až střední, se střední až silnou tendencí ke kvetení.

Vyznačuje se rychlým jarním růstem i obrůstáním po seči. Je dobře odolná k bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů a komplexu virových onemocnění. Spíše středně odolná je ke komplexu listových skvrnitostí a padlí jetele.

Je vynikající ve výnosech zelené i suché hmoty zvláště v prvním, ale i druhém užitkovém roce.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda jetele lučního Van nemá žádné zvláštní požadavky na půdní ani klimatické podmínky. Při jejím pěstování je třeba se řídit agrotechnikou pro pěstování jetele lučního (předplodiny, izolační vzdálenosti).

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Použití čistého výsevu je náročnější na ošetření herbicidy. Proti výskytu plevelů použijeme některý z povolených přípravků na ochranu rostlin. V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození porostu těžkou mechanizací při její sklizni.

Je třeba sledovat výskyt hraboše polního, instalovat kůly pro predátory, dle potřeby aplikovat rodenticidy.

Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid.

Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen porost dedikujeme. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Zvýšenou péči věnujeme posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi vysoký výnos zelené i suché hmoty
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vynikající komponenta do raných jetelotravních směsek

ZEFYR

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2014

PŮVOD

Pět vybraných výkonných genotypů z novošlechtění ŠS Domoradice, původem z odrůdy Start. Při šlechtění byly použity – individuální výběry, hybridizace, syntéza získaných genotypů.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

ZEFYR je diploidní, středně raná odrůda.

Lodyha je středně dlouhá, středně tlustá, se středním počtem internodií. Listy jsou středně dlouhé a středně široké, oválné, středně zelené s intenzivní bílou kresbou. Jarní růst je středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je středně odolná proti spále jetele a komplexu virových onemocnění. Je vysoce odolná vůči napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, bílé hnilobě jetele lučního, komplexu listových skvrnitostí.

Výnos zelené i suché hmoty je v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce velmi vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda jetele lučního ZEFYR nemá žádné zvláštní požadavky na půdní ani klimatické podmínky. Při jejím pěstování je třeba se řídit agrotechnikou pro pěstování jetele lučního (předplodiny, izolační vzdálenosti).

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Použití čistého výsevu je náročnější na ošetření herbicidy. Proti plevelům lze použít některý z povolených herbicidů.

V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození porostu těžkou mechanizací při její sklizni. Je třeba sledovat výskyt hraboše polního, instalovat kůly pro predátory, dle potřeby aplikovat přípravky určené k hubení hlodavců.

Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid. Pro omezení výdrolu používáme přípravek Agrovital. Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen porost desikujeme.

Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Zvýšenou péči věnujeme posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v obou užitkových letech
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vynikající komponenta do středně raných jetelotravních směsek
 • nedostižná předplodina (organická hmota kořenů, hlízkové bakterie)

FENG

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2015

PŮVOD

Pět vybraných genotypů z novošlechtění ŠS Domoradice se zvýšenou vytrvalostí získaných metodou rekurentní selekce.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

FENG je diploidní, raná až středně raná odrůda.

Lodyha je středně dlouhá, středně tlustá, se středním počtem internodií. Listy jsou středně dlouhé a středně široké, oválné, středně zelené s bílou kresbou střední až silné intenzity. Jarní růst je rychlý, rychlost obrůstání po sečích vysoká.

Odrůda je středně odolná proti napadení spálou jetele lučního, komplexem mykóz odumírání kořenů a komplexem listových skvrnitostí.

Výnos zelené i suché hmoty je v obou užitkových letech velmi vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda jetele lučního FENG nemá žádné zvláštní požadavky na půdní ani klimatické podmínky. Při jejím pěstování je třeba se řídit agrotechnikou pro pěstování jetele lučního (předplodiny, izolační vzdálenosti).

Vyséváme brzy na jaře do krycí plodiny nebo v čisté kultuře. Optimální výsev pícních porostů jetele lučního diploidního je 8 milionů klíčivých zrn na ha. Vyséváme do hloubky 1-2 cm. Použití čistého výsevu je náročnější na chemické ošetření. Proti dvouděložným plevelům lze použít postemergentně některý registrovaný přípravek, lze použít i jejich kombinaci. Při výskytu jednoděložných plevelů aplikujeme běžné graminicidy. V krycích plodinách sklizených na zeleno se obvykle herbicidy nepoužívají. Ochranu proti chorobám a škůdcům provádíme podle platných metodik. Je třeba sledovat výskyt hraboše polního, instalovat kůly pro predátory, dle potřeby aplikovat plošně nebo vkládat do děr nástrahové přípravky.

Optimální termín sklizně pícního porostu je na začátku kvetení.

Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid. Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen, porost desikujeme.

Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Zvýšenou péči věnujeme posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi vysoký výnos zelené i suché hmoty v obou užitkových letech
 • dobrý zdravotní stav

TEMPUS

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1988

PŮVOD

Polyploidizace vybraných vysoce produktivních rostlin jetele lučního diploidního Start.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jetel luční Tempus je tetraploidní, středně raná, dvou až třísečná odrůda s mohutným kořenovým systémem. Má vyšší, silnější, duté, lysé až slabě ochmýřené lodyhy s vysokým procentem olistění. Listy má velké s méně výraznou kresbou, tmavě zelené. Květy jsou sytě růžové až červené, slabý výskyt hlávek bílé barvy. Častý výskyt dvojhlávek. HTS činí 3 g i více. Výrazně překonává Kvartu v 1. užitkovém roce ve výnosu zelené hmoty, semene a sena. Ve 2. užitkovém roce jsou rozdíly ještě výraznější. Je vhodný i do jetelotravních směsí, lučních a pastevních porostů krátkodobého charakteru. Uplatní se také při obnově lučních a pastevních porostů.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda Tempus nemá mimořádné nároky na půdu a klimatické podmínky oproti jiným odrůdám. Pokusy bylo potvrzeno, že je schopna poskytovat vysoké výnosy i v horských oblastech. Při jejím pěstování se řídíme běžnou agrotechnikou pro jetel luční až na některé odlišnosti, zejména při pěstování na semeno (množení). Výsev provádíme brzy na jaře, buď do krycí plodiny nebo vyséváme bez ní. V tom případě je nutné chemické ošetření. V roce zásevu tak získáme dvě seče velmi kvalitní píce.

Výsevní množství je odvislé od osivových hodnot a následného způsobu využívání porostu (pícninářský, semenářský). Pohybuje se od 15 do 20 kg/ha. Podstatně je ovlivňováno hmotností 1000 semen. Založený porost nesmí být poškozeny v roce zásevu a při první seči užitkového roku těžkou mechanizací. Vzniklé škody jsou nenapravitelné.

Při pěstování na semeno dodržujeme všechny zásady stanovené pro množení tetraploidních jetelů. Semeno se sklízí zásadně z 2. seče. V tom případě provádíme 1. seč v časnějším termínu. Úspěšné semenaření podporuje použití morforegulátoru, nejlépe v kombinaci s mikroprvky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoká úroveň výnosu zelené hmoty a semene
 • vyšší provozní vytrvalost
 • dobrý zdravotní stav

VULKÁN

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1992

PŮVOD

Křížením tetraploidních materiálů zahraniční provenience s materiály vlastními.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Vulkán je středně raná, dvou až třísečná odrůda. Oproti diploidním odrůdám má delší, silnější, duté, lysé až slabě ochmýřené lodyhy s vysokým olistěním. Výskyt dvouhlávek je střední. Listy jsou velké, sytě zelené. Kresby střední i s výskytem listů bez kresby a s kresbou výraznou. Květenství bohaté, barvy sytě růžové, sytě červené až fialovočervené. Semeno je barvy žluté až žlutofialové, velké s HTS 3 g i více. Vulkán poskytuje vysoké a stabilní výnosy píce se zvýšeným obsahem sušiny. Píce je velmi kvalitní, pro zvířata chutná. Odrůda má řadu dobrých hospodářských vlastností víceletá užitkovost, odolnost vyzimování, zlepšený zdravotní stav (méně trpí virózami, odolnost kořenovým chorobám je na dobré úrovni). Počáteční růst a obrůstání po sečích je rychlé. Poskytuje výnosy semene na dobré úrovni. Je vhodná do jetelotravních směsí, lučních a pastevních porostů krátkodobého charakteru. Uplatní se i při obnově lučních a pastevních porostů. Odrůda Vulkán byla ve státních odrůdových zkouškách zkoušena v letech 1988-1991 pod označením DO-4. V průběhu zkoušení překonala kontrolní odrůdu Kvartu ve všech směrech a dosáhla některých vynikajících výsledků.

V 1. užitkovém roce - zvýšený výnos zelené hmoty o 3-5% v seně o 1-6%, veškeré N-látky o 3%, semeno o 3-10%.

2. užitkový rok - zvýšený výnos zelené hmoty o 6%, v seně o 8-10%, veškeré N-látky o 5%, semeno o 27%. Špičkové výnosy na některých pokusných místech se pohybují až kolem 130 t/ha v zelené hmotě v 1. užitk. roce. V seně pak okolo 20 t/ha.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda Vulkán nemá mimořádných nároků na půdu a klimatické podmínky, svou agrotechnikou se v zásadě neliší od ostatních tetraploidních jetelů. Výsev se provádí brzy na jaře, a to buď do krycí plodiny, nebo za použití chemické ochrany bez krycí plodiny, čímž získáme již v roce zásevu dvě seče velmi kvalitní píce. Výsevek se pohybuje od 15-20 kg/ha v závislosti na čistotě, klíčivosti a HTS osiva.

Založený porost nesmí být v roce zásevu poškozen těžkou mechanizací, neboť vzniklé škody jsou nenapravitelné. Při pěstování na semeno je třeba dodržovat všechny zásady stanovené pro množení tetraploidních jetelů. První seč se provádí v časnějším termínu a semeno se sklízí zásadně z druhé seče. Vhodné se jeví použití morforegulátoru, nejlépe v kombinaci s mikroprvky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnosový potenciál
 • vysoká provozní vytrvalost
 • zdravotní stav na vysoké úrovni
 • poskytuje vyšší výnosy semene

SPRINT

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1996

1996 - Zlatý klas - Země Živitelka'96
1997 - Grand Prix Techagro Brno'97

PŮVOD

Polyploidizace 4 diploidních původů získaných výměnou se zahraničím.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Sprint je středně pozdní dvou až třísečná odrůda. Poskytuje vysoké výnosy velmi chutné píce a sena v I. i II. užitkovém roce.

Tvar trsu je polovzpřímený až vzpřímený s vysokou tendencí k odnožování, bohatě olistěný. Lodyhy jsou silné, duté, ochmýřené, střední až slabé. Listy jsou veliké, sytě zelené, s vysokým podílem listů s výraznou kresbou. Květenství je bohaté, sytě růžové až sytě červené. Semeno je vícebarevné s vysokou hmotností 1000 semen.

Odrůda Sprint se vyznačuje velmi vysokou obrůstací schopností po sečích. Je plastická, odolná nepříznivým klimatickým podmínkám. Má tendenci k vyšší odolnosti chorobám (antraknoza, padlí). Poskytuje též vysoký výnos semene. Mimo pěstování na orné půdě je vhodná i do jetelotravních směsí a lučních a pastevních porostů krátkodobého charakteru.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda Sprint se svými nároky na agrotechniku a půdně klimatické podmínky podstatně neliší od jiných tetraploidních odrůd.

Při dobré přípravě půdy kvalitním secím strojem a vysokých osivových hodnotách postačuje výsevní množství 15 kg/ha.

Vyséváme časně z jara do krycí plodiny se sníženým výsevkem (oves, ječmen na GPS nebo bob), pak je nutno se při její sklizni vyvarovat poškození těžkou mechanizací. Lze také vysévat bez krycí plodiny. V tom případě je nutné ve stádiu 3 pravých lístů jetele chemické ošetření proti plevelům. V případě zvýšeného výskytu jednoděložných plevelů použijeme povolený graminicid. Takto ošetřený porost poskytne v roce zásevu 2 seče kvalitní píce.

Pro dobré přezimování porostu ve stádiu listové růžice je nezbytná strništní seč. Sledujeme výskyt hraboše polního (chemické ošetření), na zimu umísťujeme kůly pro dravce.

Při pěstování na semeno je třeba sklidit I. seč do začátku květu, semeno se sklízí zásadně ze II. seče. Před začátkem butonizace je vhodné přihnojit stopovými prvky (bor), případně aplikovat morforegulátor. Ve stádiu zelených hlávek je nutné sledovat výskyt nosatčíků a ošetřit insekticidem. Ke kvetoucímu porostu je vhodné přisunout včelstva.

Před kombajnovou sklizní, kdy je již většina hlávek hnědých a semena ztvrdlá, ošetříme defoliantem. Zvýšenou péči věnujeme semeni po sklizni.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoké výnosy zelené hmoty, semena a sena
 • dvouletá užitkovost
 • dobrý zdravotní stav
 • vhodnost do směsí pro krátkodobé luční a pastevní porosty

CYKLON

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1998

PŮVOD

Kříženci 77-13 (Holého x Novotoržskyj) a 77-20 (Start x Tr.medium) a genotypy z odrůdy Leissi. Tyto původy byly převedeny na tetraploidní úroveň a volně sprašovány za použití individuálních a hromadných výběrů.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jetel luční Cyklon je tetraploidní, raná až středně raná, středně vzrůstná odrůda s dobrou pícninářskou výkonností a vytrvalostí v II. užitkovém roce.

Lodyhy jsou středně dlouhé, středně silné se středním počtem internodií. Listy má střední až velké s velmi vysokým podílem listů s bílou kresbou. Květenství jsou fialová až karmínově červená. Semeno je vícebarevné, HTS okolo 3 g.

V prvním užitkovém roce je ve výnosech zelené hmoty i sena srovnatelná s odrůdou Tempus. Ve druhém užitkovém roce ji výrazně převyšuje, zvláště ve výnosu suché hmoty. Vyznačuje se rychlým jarním růstem i obrůstáním po sečích. Ve srovnání s kontrolní odrůdou Tempus je odolnější rakovině jetelové, antraknóze a virózám. Je proto vytrvalejší a může dobře najít uplatnění i v jetelotravních směsích i pastevních porostech krátkodobého charakteru.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Na půdní a klimatické podmínky nemá odrůda Cyklon zvláštní nároky. Při jeho pěstování se tedy řídíme agrotechnikou pro pěstování jetele lučního tetraploidního.

Výsev provádíme brzy na jaře. Vyséváme do krycí plodiny (bob, oves, ječmen na GPS) nebo bez krycí plodiny. Výsev bez krycí plodiny je náročnější na chemické ošetření proti plevelům. V roce zásevu získáme dvě seče kvalitní píce. Je důležité, aby nedošlo k poškození porostu mechanizací používanou ke sklizni.

Důležité je také, aby nedošlo k poškození porostu hrabošem polním (kůly pro predátory, použití povolených chemických přípravků. Při pěstování na semeno v užitkovém roce provedeme včasnou první seč. Vhodné je použití morforegulátorů v kombinaci s přihnojením (Folibor). Sledujeme výskyt nosatčíků a dle potřeby aplikujeme insekticid. Efektivnost použití morforegulátoru zvýšíme přisunutím včelstev ke kvetoucímu porostu jetele. Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen, porost dedikujeme. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Při výmlatu semene s větší vlhkostí je důležité posklizňové ošetření semen.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi dobrá pícninářská výkonnost (zejména ve výnosech suché hmoty ve II. užitkovém roce)
 • lepší zdravotní stav

DOLLY

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1998

PŮVOD

Vybrané genotypy z odrůdy Sally a na tetraploidní úroveň převedené genotypy z odrůdy Start.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Dolly je středně raná dvou až třísečná odrůda. Její předností je velmi dobrá pícninářská výkonnost, zejména ve výnosech zelené hmoty.

Trs je polovzpřímený. Lodyhy jsou středně dlouhé, středně silné, se středním počtem internodií. Ochmýření je velmi slabé. Rostliny jsou bohatě olistěny, listy tmavě zelené se zřetelnou bílou kresbou. Střední lístky jsou co do délky i šířky spíše větší. Rostliny bohatě kvetou sytě fialovým květenstvím. Semeno je vícebarevné, HTS okolo 2,8 g.

Rostliny jetele lučního Dolly se vyznačují rychlým jarním růstem a vykazují dobré obrůstání po sečích. Zvýšená výkonnost ve II. užitkovém roce a vytrvalost je umožněna zvýšenou odolností k chorobám (spála, rakovina, virózy).

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování vybíráme nezaplevelený pozemek s neutrální půdní reakcí a dostatečnou zásobou fosforu a draslíku.

Vyséváme brzy zjara. Množství osiva se řídí osivovými hodnotami, obvykle se pohybuje okolo 15 kg/ha. Porost zakládáme buď do krycí plodiny se sníženým výsevkem nebo jako čistý výsev. Takto založený porost dá v roce zásevu 2 seče kvalitní píce. Nelze jej však poškodit těžkou mechanizací, vznikly by nenapravitelné škody. Sledujeme výskyt hraboše polního. Podporujeme predátory (kůly na dravce), dle potřeby aplikovat plošně nebo vkládat do děr nástrahové přípravky.

Podmínkou dobrého odkvetení a plného nasazení semene v užitkovém roce je včasná I. seč (na začátku květu). V době obrůstání po seči je pro zvýšení odnožování vhodné porost přihnojit mikroprvky (Folibor), případně na začátku tvorby poupat přidat morforegulátor. Je třeba sledovat výskyt larev nosatčíků v tvořících se zelených hlávkách a podle potřeby aplikovat insekticid.

Když je již většina hlávek hnědých a semena ztvrdlá, ošetříme defoliantem. Zvýšenou péči věnujeme semeni při sklizni.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoká pícninářská výkonnost
 • vytrvalost

BLIZARD

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2010

PŮVOD

Vybrané genotypy z odrůdy Merviot převedené na tetraploidní úroveň a další genotypy z novošlechtění ŠS Domoradice označené Ma 8/2016, Mal.75-35, Mal. 75-101, VV-6 (VV-3), RBx RNF5, které pocházejí ze zahraničí. Při šlechtění byla použita polyploidizace a rekurentní fenotypová selekce.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

BLIZARD je tetraploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání.

Lodyha je středně dlouhá až dlouhá, středně silná až tlustá, ochmýření není nebo je velmi slabé. Listy jsou oválné, střední až dlouhé, střední až široké se střední až silnou intenzitou bílé kresby. Jarní růst je středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. Odrůda je středně odolná až odolná proti komplexu virových onemocnění, středně odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a padlím jetele.

Výnos zelené hmoty v prvním i druhém užitkovém roce je velmi vysoký, výnos suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Na půdní a klimatické podmínky nemá odrůda Blizard zvláštní nároky. Při jeho pěstování se řídíme agrotechnikou pro pěstování jetele lučního.

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Výsev bez krycí plodiny je náročnější na chemickou ochranu. Proti dvouděložným plevelům lze použít postemergentně některý registrovaný přípravek, lze použít i jejich kombinaci. Při výskytu jednoděložných plevelů aplikujeme běžné graminicidy. V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je důležité, aby nedošlo k poškození porostu mechanizací používanou ke sklizni.

Při pěstování na semeno provedeme v užitkovém roce včasnou první seč. Sledujeme výskyt nosatčíků a dle potřeby aplikujeme insekticid. Pro omezení výdrolu je vhodné využít přípravek Agrovital.

Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen, porost desikujeme. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Při výmlatu semene s větší vlhkostí je důležité posklizňové ošetření semen.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi vysoký výnos zelené hmoty
 • vysoký výnos suché hmoty
 • zvýšená vytrvalost

OSTRO

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2010

PŮVOD

Vybrané původy z tetraploidních odrůd Primus, Tetri, Red Head.

Tři polyploidizované původy z nšl. ŠS Domoradice.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Ostro je tetraploidní, raná až středně raná odrůda, středně až méně odolná proti poléhání.

Středně odolná proti komplexu virových onemocnění a proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a padlím jetele.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce velmi vysoký, v druhém užitkovém roce vysoký. Výnos suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Na půdní a klimatické podmínky nemá odrůda Ostro zvláštní nároky. Při jeho pěstování se řídíme agrotechnikou pro pěstování jetele lučního.

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Výsev bez krycí plodiny je náročnější na chemickou ochranu. V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je důležité, aby nedošlo k poškození porostu mechanizací používanou ke sklizni.

Při pěstování na semeno provedeme v užitkovém roce včasnou první seč. Sledujeme výskyt nosatčíků a dle potřeby aplikujeme insekticid. Pro omezení výdrolu je vhodné využít přípravek Agrovital.

Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen, porost desikujeme. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Při výmlatu semene s větší vlhkostí je důležité posklizňové ošetření semen.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi vysoký až vysoký výnos zelené i suché hmoty
 • dobrá vytrvalost, vhodné do jetelotravních směsí
 • zvýšený výnos semene

RASMUS

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2014

PŮVOD

Osm vybraných polyploidizovaných původů z novošlechtění ŠS Domoradice. Při šlechtění byly použity – polyploidizace, hybridizace, individuální a hromadné výběry.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

RASMUS je tetraploidní, středně raná odrůda.

Lodyha je středně dlouhá až dlouhá, středně tlustá. Listy jsou středně dlouhé až dlouhé a středně široké až široké. Jarní růst je středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů a spálou jetele lučního, odolná k listovým skvrnitostem.

Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda jetele lučního RASMUS nemá žádné zvláštní požadavky na půdní ani klimatické podmínky. Při jejím pěstování je třeba se řídit agrotechnikou pro pěstování jetele lučního (předplodiny, izolační vzdálenosti).

Vyséváme brzy na jaře, nejlépe do krycí plodiny. Použití čistého výsevu je náročnější na ošetření herbicidy. Proti dvouděložným plevelům lze použít postemergentně některý registrovaný přípravek, lze použít i jejich kombinaci. Při výskytu jednoděložných plevelů aplikujeme běžné graminicidy. V roce zásevu lze získat dvě seče kvalitní píce. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození porostu těžkou mechanizací při její sklizni. Je třeba sledovat výskyt hraboše polního. Podporujeme predátory (kůly pro dravce), dle potřeby aplikovat plošně nebo vkládat do děr nástrahové přípravky.

Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid. Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen porost dedikujeme.

Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Zvýšenou péči věnujeme posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos zelené i suché hmoty ve druhém užitkovém roce
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vynikající komponenta do středně raných jetelotravních směsek
 • velmi dobrá předplodina

GREGALE

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 2016

PŮVOD

Výběr ze sedmi genotypů z novošlechtění ŠS Domoradice se zvýšenou vytrvalostí.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

GREGALE je tetraploidní, středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání.

Lodyha je středně dlouhá až dlouhá, středně tlustá. Listy jsou středně dlouhé až dlouhé a středně široké až široké. Jarní růst je rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je středně odolná proti napadení spálou jetele lučního, komplexem mykóz odumírání kořenů a komplexem listových skvrnitostí.

Výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech velmi vysoký.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda jetele lučního GREGALE nemá žádné zvláštní požadavky na půdní ani klimatické podmínky. Při jejím pěstování je třeba se řídit agrotechnikou pro pěstování jetele lučního (předplodiny, izolační vzdálenosti).

Vyséváme brzy na jaře do krycí plodiny nebo v čisté kultuře. Optimální výsev pícních porostů jetele lučního tetraploidního je 7 milionů klíčivých zrn na ha. Vyséváme do hloubky 1-2 cm. Použití čistého výsevu je náročnější na chemické ošetření. Proti dvouděložným plevelům lze použít postemergentně některý registrovaný přípravek, lze použít i jejich kombinaci. Při výskytu jednoděložných plevelů aplikujeme běžné graminicidy. V krycích plodinách sklizených na zeleno se obvykle herbicidy nepoužívají. Ochranu proti chorobám a škůdcům provádíme podle platných metodik. Je třeba sledovat výskyt hraboše polního, instalovat kůly pro predátory, dle potřeby aplikovat plošně nebo vkládat do děr nástrahové přípravky .

Optimální termín sklizně pícního porostu je na začátku kvetení.

Včasně provedená první seč umožní odkvétání jetele za příznivých podmínek a tím zvyšuje jistotu výnosu semene. V době butonizace sledujeme výskyt larev nosatčíků, dle potřeby aplikujeme insekticid. Před sklizní, při zhnědnutí většiny hlávek a ztvrdnutí semen, porost desikujeme.

Provádíme přímou kombajnovou sklizeň. Zvýšenou péči věnujeme posklizňovému ošetření osiva.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • velmi vysoký výnos zelené i suché hmoty ve všech užitkových letech
 • dobrý zdravotní stav

LOTAR

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.)

OSEVA UNI a.s. Choceň, Šlechtitelská stanice Domoradice
registrace v roce 1981

PŮVOD

Odrůda vznikla křížením domácích rajonovaných odrůd s vybranými odrůdami zahraničního sortimentu.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Štírovník růžkatý Lotar je vhodný pro luční porosty i pro polní osevní postup. Je nenáročný na půdní a klimatické podmínky. Vyniká vysokou produktivitou a vytrvalostí. Může se použít jako náhrada jetelovin v podmínkách, kde není možné pěstovat jetel luční, tj. na sušších stanovištích. Poskytuje 2-3 seče. Je mohutného vzrůstu, sytě zelené barvy, velmi dobře obrůstá po seči. Tvar trsu je polovzpřímený, středně vysoký, bohatě odnožující. Lodyhy jsou jemné, duté, olistěné, často vejčité. Květy zlatožluté, středně hojné. Poupata mají purpurový nádech, válcovitý lusk, středně velké tmavohnědé semeno. Velmi dobrý zdravotní stav, dobré přezimování.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Vyséváme pro semenářské účely do teplejších poloh a bezplevelných pozemků. Výsevní množství při setí naširoko činí 10 kg, při setí do řádků 40 cm širokých 5 kg. Vyséváme do krycí plodiny (oves). K hubení plevelů použijeme registrovaný herbicid. U semenných porostů je důležité dostatečné hnojení P a K. Na semeno ponecháváme štírovník z 2. seče v 1. užitk. roce, popřípadě z 1. seče ve 2. už. roce. Proti třásněnce je nutné porosty ošetřit insekticidem. Sklizeň musíme provádět v optimální době, neboť při přezrání dochází ke značnému vypadávání semen.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vyšší provozní vytrvalost
 • rychlejší obrůstání po seči
 • vysoká produkce zelené hmoty, sena a N-látek.
 • schopnost konkurovat travám

▲ nahoru

Odrůdy vyšlechtěné na ŠS Větrov

Bobr

Bojínek luční / Phleum pratense L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 2000

PŮVOD

Odrůda Bobr je syntetická populace sestavená z genotypů vyselektovaných z populací, které byly získány výměnou v rámci mezinárodní trojstranné spolupráce ve šlechtění bojínku lučního. Šlechtění vycházelo z dlouhodobého morfologického hodnocení výchozích klonů a následného ověřování jejich obecné kombinační schopnosti.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Bobr je poloraná odrůda vyššího vzrůstu s bohatě olistěným polovzpřímeným trsem. Metá v průměru o dva až tři dny později než standardní odrůda Větrovský. Díky rychlému obrůstání po pokosení má Bobr výnos hmoty příznivě rozložený do jednotlivých sečí. Je proto vhodný pro využití v lučních i pastevních porostech a dobře se uplatní také ve víceletých jetelotravních směsích. Vzhledem k vynikající zimuvzdornosti, vytrvalosti a rychlému jarnímu vývoji je odrůda Bobr cenným komponentem zejména směsí pro trvalé travní porosty v drsnějších klimatických podmínkách.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro semenářství bojínku jsou nejvhodnější humidní oblasti se středně těžkými hlinitopísčitými půdami. Odrůda Bobr poskytuje stabilně vysoké výnosy semene, dobře založený množitelský porost je možné úspěšně sklízet bez poklesu výnosu po čtyři i více užitkových let.

Semenářské porosty se zakládají jako čistosevy, nebo se vysévají do běžných krycích plodin. Pro širokořádkové porosty je vhodný výsevek 8-10 kg.ha-1, při řádcích 20-25 cm se výsevek zvyšuje na 12-14 kg.ha-1. Optimální hloubka setí se pohybuje v rozmezí 1-2 cm. Dvouděložné plevele se likvidují běžnými herbicidy dle metodiky. Přihnojuje se na podzim i na jaře, jarní dávku 60-70 kg N.ha-1 je vhodné rozložit do dvou termínů. Sklizeň bývá většinou počátkem srpna, odrůda Bobr nemá sklon k nadměrnému rozpadávání lichoklasů a proto je vhodné ponechat porost plně dozrát. Přemlácení bývá většinou ekonomicky efektivní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos píce a bohaté olistění
 • rychlé obrůstání po seči
 • zimuvzdornost a vytrvalost
 • stabilní vysoké výnosy osiva

Sobol

Bojínek luční / Phleum pratense L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1993

PŮVOD

Odrůda byla získána výběrem z potomstev bloku hromadného křížení, sestaveného z klonů, vyměněných mezi ČSSR, NDR a PLR v roce 1978.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Sobol je poloraná odrůda (přibližně o 4 dny pozdnější než Větrovský), s bohatě olistěným polovzpřímeným trsem. Fertilní stébla jsou dlouhá až střední (110-140 cm), lichoklasy středně dlouhé.

Díky své zimuvzdornosti a dobré vytrvalosti se Sobol uplatní zejména v trvalých travních porostech, kde si udržuje stabilní zastoupení v jednotlivých letech z porostu neustupuje, ani nevytlačuje ostatní komponenty směsi. Cennou vlastností pro pastviny je jeho časný jarní vývoj a dobré obrůstání po sečích. V drsnějších podmínkách je vhodným komponentem i do víceletých jetelotravních porostů.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Sobol představuje odrůdu se stabilně vysokými výnosy semene, zejména v humidních oblastech na hlinitopísčitých až písčitých půdách. Dobře založený množitelský porost Sobolu je možné úspěšně sklízet na semeno bez poklesu výnosu po čtyři i více užitkových let.

Semenářské porosty se zakládají jako čistoosevy, nebo se vysévají do běžných krycích plodin. U širokořádkových porostů je vhodný výsevek 8-10 kg/ha, při řádcích 20-25 cm se zvyšuje na 14-16 kg/ha. Optimální hloubka setí se pohybuje v rozmezí 1-2 cm.

Většinu běžných herbicidních přípravků proti dvouděložným plevelům snáší Sobol bez problémů, je však poměrně citlivý na Tribunil.

Se sklizní není nutné neuváženě pospíchat, neboť odrůda Sobol nemá nadměrný sklon k rozpadávání lichoklasů. Přemlácení bývá většinou ekonomicky efektivní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • stabilní vysoký výnos
 • rychlý jarní vývoj i obrůstání po seči
 • dobrá zimuvzdornost a vytrvalost

Prolog

Jílek mnohokvětý italský / Lolium multiflorum Lam.subsp.italicum (A.Br.) Volkart

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1997

PŮVOD

Syntetická populace vytvořená hromadným křížením a následujícím výběrem rodin s nejlepší kombinační schopností.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jílek mnohokvětý Prolog je volně trsnatá tráva dosahující výšky 100 cm. Je ozimého charakteru, v roce zásevu nemetá, v užitkovém roce metá do všech sečí.

Prolog je diploidní odrůda, v ranosti je střední až pozdní. Po sečích hustě obrůstá. Má dobrou zimuvzdornost a odolnost vůči plísni sněžné. Zdravotní stav má dobrý, výraznější je odolnost vůči hnědé skvrnitosti. Poskytuje vysoké výnosy kvalitní a zvířaty velmi dobře přijímané píce. Ve srovnání s tetraploidními odrůdami má jemnější stébla a vyšší obsah sušiny, což je výhodnější pro konzervaci sušením a senážováním. K ostatním komponentům ve směsích je méně agresivní než tetraploidní odrůdy.

POUŽITÍ

 1. Do směsí s jetelem lučním na 1-2 užitkové roky. Vyséváme 15-17 kg jetele a 6-8 kg jílku.
 2. Do ozimých směsek:
  1. směs s ozimým žitem - na píci vyséváme 2,5 MKS žita a 25 kg jílku, na jaře a po sečích hnojíme 40-50 kg N.ha-1, po sklizni žita získáme další 3 seče jílku
  2. směs s ozimou vikví (75 kg vikve a 25 kg jílku)
  3. Landsberská směska
  4. jílek mnohokvětý v monokultuře - vyséváme 30 kg.ha-1, na jaře a po sečích hnojíme 40-50 kg N.ha-1
 3. Jarní výsev ve směsi s jílkem jednoletým v poměru 1:1.
 4. Přídavek do intenzivních lučních směsí - 3 kg.ha-1

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až těžší půdy s dostatkem vláhy, nevhodné jsou chudé písčité půdy s nízkým zásobením vodou. Pozemek je třeba předem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí.

Nejvhodnější termín výsevu je 15.-20. září. Výsevek je 25 kg.ha-1, řádky 25 cm, hloubka setí 2-3 cm. Před setím dodáme 30-40 kg N, 40 kg P a 80 kg K.ha-1. Brzo na jaře přihnojíme 50-60 kg N.ha-1.

Ošetření proti plevelům můžeme provést podle stavu porostu a průběhu počasí na podzim nebo až na jaře. Přípravky volíme dle platné metodiky. Proti dvouděložným plevelům je možno použít již od 5. listu přípravky na bázi MCPA, Starane 250 EC, Lontrel 300 a jejich kombinace. Proti chundelce je možné použít na jaře např. Nortron Super.

Na semeno sklízíme 1. seč, pouze jako nouzové řešení v případě silného zaplevelení ponecháváme až 2. seč. Sklízíme přímo kombajnem, výmlat je nutno ihned provětrávat a dosušit. Výnosy se pohybují od 0,7 do 1,3 t.ha-1.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos píce
 • vysoká kvalita a chutnost píce
 • dobrý zdravotní stav
 • relativně vyšší odolnost k vyzimování v rámci druhu
 • příznivá reakce na intenzivní podmínky pěstování
 • vysoký výnos semen

Jakub

Jílek vytrvalý / Lolium perenne L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1995

PŮVOD

Geneticky široká populace vznikla výběrem genotypů ze sortimentu trávníkových odrůd, testováním zimuvzdornosti a rezistence vůči rzím a následujícím hromadným křížením vybraných klonů.

BOTANICKÁ AGROTECHNIKA

Jílek vytrvalý Jakub je diploidní odrůda se středně vysokým polorozkladitým trsem středně zelené barvy. Praporcovitý list má krátký, úzký až středně široký. Průměrná délka květenství se pohybuje okolo 18 cm, semeno je drobnější, HTS 1,6-1,8 g.

POUŽITÍ

Odrůda Jakub je určena především pro silně zatěžované hřišťové a rekreační trávníky, ve kterých se nejlépe využije její schopnost vytvářet hustý drn odolný sešlapávání, dobře obrůstat a rychle regenerovat po poškození. Dobře se ale uplatní také v parkových, komunikačních a krajinných trávnících.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až těžší půdy s dostatkem vláhy, nevhodné jsou chudé písčité půdy v sušších podmínkách. Pozemek je třeba předem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí. Vyséváme 25 kg jílku.ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny napříč řádků. Nejvhodnějšími krycími plodinami jsou jarní pšenice nebo oves se sníženým výsevkem o 1/3. Další možností je srpnový výsev bez krycí plodiny.

Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny. V případě ponechání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště, pohrabat a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Zabráníme tím vyležení porostu, omezíme rozšíření hrabošů a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro produkci semen v následujícím roce. Nejpozději v první dekádě září dodáme 50 kg N.ha-1.

Zhruba v polovině října je třeba porosty přisekat, neboť porosty před zimou přerostlé bývají poškozeny plísní sněžnou a hraboši.

Na jaře přihnojujeme 50 kg N.ha-1, v dalších sklizňových letech se dávky dusíku zvyšují na jaře i na podzim o 10-20 kg.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se každoročně v rozmezí 30-50 kg P.ha-1 a 80-100 kg K.ha-1. Fosfor a draslík je nejlépe dodávat hned na podzim.

Proti plevelům ošetřujeme na jaře do období sloupkování, vycházíme ze stavu porostu a platné metodiky. Porosty sklízíme přímo kombajnem, osivo je třeba ihned dopravit na sušku, provětrávat ho a dosoušet na požadovanou vlhkost.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoká odolnost vůči sešlapávání
 • dobrá regenerační schopnost po poškození
 • zvýšená rezistence vůči plísni sněžné, rzím a padlí travnímu
 • nižší nárůst zelené hmoty

Jaspis

Jílek vytrvalý / Lolium perenne L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1999

Původ

Syntetická populace vytvořená ze 7 komponent.

Popis a hospodářské vlastnosti

Jílek vytrvalý Jaspis je volně trsnatá tráva ozimého charakteru a středního vzrůstu. V roce zásevu nemetá, v užitkových letech tvoří fertilní stébla jen v první seči. Velmi dobře snáší sešlapávání, poskytuje velmi kvalitní a chutnou píci.

Jaspis je pozdní tetraploidní odrůda. Stéblo má středně dlouhé až dlouhé, praporcový list středně široký až široký. HTS se pohybuje v rozmezí 3,1 - 3,5 g. Zdravotní stav má dobrý. Je odolný proti rzi travní a dosti odolný vůči listovým skvrnitostem a plísni sněžné, je zimovzdorný. Jarní růst má středně rychlý, po sečích hustě obrůstá.

Použití

Do intenzivních pastevních směsí a do dočasných jetelotravních směsí.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až těžší půdy s dostatkem vláhy, nevhodné jsou chudé písčité půdy v sušších podmínkách. Pozemek je třeba předem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí.

Vyséváme 25-30 kg jílku.ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny, z nichž nejvhodnější je jarní pšenice nebo oves se sníženým výsevkem o 1/3, pokud možno napříč řádků krycí plodiny. Další možností je srpnový výsev bez krycí plodiny.

Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny a dodání 50 kg N.ha-1. V případě ponechání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště, pohrabat a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Tímto zabráníme vyležení porostu, omezíme rozšíření hrabošů a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro produkci semen v následujícím roce. Pak by mělo následovat nejpozději v první dekádě září dodání 50 kg N.ha-1. Zhruba v polovině října je třeba přisekat porost před zimou, přerostlé porosty by mohly být poškozeny plísní sněžnou a hraboši.

Na jaře přihnojujeme 60-70 kg N.ha-1 raději ve 2 dávkách, v dalších sklizňových letech se dávky dusíku zvyšují o 10-20 kg.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd. U dobře dosycené střední půdy činí každoroční dávka 60 kg P2O5 a 75 kg K2O.ha-1.

Proti plevelům ošetřujeme na jaře do období sloupkování, vycházíme ze stavu porostu a platné metodiky. Porosty sklízíme přímo kombajnem, osivo je třeba ihned provětrávat a dosoušet na požadovanou vlhkost.

Přednosti odrůdy

 • vysoký výnos hmoty
 • kvalita a přijímatelnost píce
 • dobrý zdravotní stav
 • vytrvalost v rámci druhu
 • odolnost k vyzimování v rámci druhu
 • odolnost vůči rzi
 • odolnost k sešlapávání

Kelt

Jílek vytrvalý / Lolium perenne L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 2000

PŮVOD

Syntetická populace vzniklá volným sprášením genotypů vybraných z odrůd Elka a Lorina opakovanou selekcí na odolnost vůči plísni sněžné a celkovou zimuvzdornost, testovanou v drsných klimatických podmínkách na ŠS Větrov.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jílek vytrvalý Kelt je diploidní polopozdní až pozdní odrůda trávníkového charakteru. Vyniká hustotou vytvářeného drnu, má úzké kratší listy středně až tmavozelené barvy. Odrůda je celkově nižšího vzrůstu. Vytváří kratší stébla i květenství, osivo Keltu je relativně drobnější a má nižší HTS. Vykazuje zvýšenou odolnost vůči plísni sněžné a střední náchylnost ke rzím.

POUŽITÍ

Odrůda Kelt je první českou trávníkovou odrůdou jílku vytrvalého, určenou nejen pro zatěžované hřišťové a rekreační trávníky, ale také pro porosty převážně okrasného charakteru. Díky úzkému listu a hustému drnu vytváří ve směsi s lipnicí luční a kostřavami červenými dostatečně homogenní porost. Vzhledem k menší produkci hmoty a nižšímu vzrůstu je odrůda Kelt také vhodným komponentem extenzivně pěstovaných komunikačních a krajinných trávníků.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Zásady agrotechniky odrůdy Kelt se neliší od pravidel pěstování ostatních trávníkových odrůd jílku vytrvalého. Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až těžší půdy s dostatkem vláhy, naopak nevhodné jsou chudé písčité půdy v sušších podmínkách. Pozemek je třeba před zásevem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí. Vyséváme 20-25 kg ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny napříč řádků. Nejvhodnějšími krycími plodinami jsou jarní pšenice nebo oves se sníženým výsevkem o 1/3. Další možností zakládání semenných porostů je srpnový výsev bez krycí plodiny.

Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny. V případě ponechání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště, pohrabat a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Zabráníme tím vyležení porostu, omezíme rozšíření hrabošů a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro produkci semen v následujícím roce. Nejpozději v první dekádě září dodáme 50 kg ha-1 N. Zhruba v polovině října je třeba porosty přisekat, neboť porosty před zimou přerostlé bývají poškozeny plísní sněžnou a hraboši.

Na jaře přihnojujeme 50 kg ha-1 N, v dalších sklizňových letech se dávky dusíku zvyšují na jaře i na podzim o 10-20 kg ha-1. Podzimní přihnojování P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se každoročně v rozmezí 30-50 kg P ha-1 a 80-100 kg K ha-1.

Porosty sklízíme přímo kombajnem, osivo je třeba ihned dopravit na sušku, provětrávat ho a dosoušet na požadovanou vlhkost.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vytváření hustého drnu
 • nižší vzrůst a menší produkce hmoty
 • zvýšená rezistence vůči plísni sněžné
 • velmi dobrá odolnost vůči zátěži

Lonar

Jílek vytrvalý / Lolium perenne L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1996

PŮVOD

Syntetická populace vytvořená ze 7 komponent.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jílek vytrvalý Lonar je volně trsnatá tráva ozimého charakteru a středního vzrůstu. V roce zásevu nemetá, v užitkových letech tvoří fertilní stébla jen v první seči. Velmi dobře snáší sešlapávání, poskytuje velmi kvalitní a chutnou píci.

Lonar je polopozdní tetraploidní odrůda. Vytváří velké trsy a mohutný kořenový systém. Má dobrou zimuvzdornost a odolnost plísni sněžné, zdravotní stav má dobrý, výrazná je vysoká odolnost padlí travnímu.

POUŽITÍ

Do intenzivních pastevních směsí a do dočasných lučních jetelotravních směsí.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až těžší půdy s dostatkem vláhy, nevhodné jsou chudé písčité půdy v sušších podmínkách. Pozemek je třeba předem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí.

Vyséváme 30 kg jílku.ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny, z nichž nejvhodnější je jarní pšenice nebo oves se sníženým výsevkem o 1/3, pokud možno napříč řádků krycí plodiny. Další možností je srpnový výsev bez krycí plodiny.

Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny. V případě ponechání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště, pohrabat a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Tímto zabráníme vyležení porostu, omezíme rozšíření hrabošů a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro produkci semen v následujícím roce. Pak by mělo následovat nejpozději v první dekádě září dodání 50 kg N.ha-1. Zhruba v polovině října je třeba přisekat porost před zimou, přerostlé porosty by mohly být poškozeny plísní sněžnou a hraboši.

Na jaře přihnojujeme 60-70 kg N.ha-1, v dalších sklizňových letech se dávky dusíku zvyšují na jaře i na podzim o 10-20 kg.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se každoročně v rozmezí 30-50 kg P.ha-1 a 80-100 kg K.ha-1. Fosfor a draslík je nejlépe dodávat hned na podzim.

Proti plevelům ošetřujeme na jaře do období sloupkování, vycházíme ze stavu porostu a platné metodiky. Porosty sklízíme přímo kombajnem, osivo je třeba ihned provětrávat a dosoušet na požadovanou vlhkost.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos hmoty
 • kvalita a přijímatelnost píce
 • dobrý zdravotní stav
 • odolnost k vyzimování v rámci druhu
 • vysoká odolnost vůči padlí travnímu

Sport

Jílek vytrvalý diploidní / Lolium perenne L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1983

PŮVOD

Výběrem rostlin z porostu vytrvalé pastviny.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jedná se o diploidní polopozdní odrůdu (o 7 dní pozdnější než Bača). Má středně vysoký, převážně polovzpřímený hustější trs. Stéblo je jemné, list středně dlouhý. Lichoklas středně veliký, drobnější semeno, HTS 1,65 g.

Odrůda snáší dobře sesekávání a spásání, tvoří hustý a pevný drn. Má pomalejší jarní růst, ale dobré dorůstání po seči. Má dobrou zimuvzdornost i vytrvalost, odolnost proti plísni sněžné, rzi a houbovým chorobám.

Je vhodná do pastevních směsí, kde snáší velmi dobře sešlapávání a spásání. Používá se ve sportovních trávnících extenzivně zatěžovaných (hřišťové trávníky). Je vhodná také do rekreačních trávníků.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Na semenářskou agrotechniku je náročný. Vyhovují mu půdy středně těžké až těžké. Setí - zjara do řádků 45 cm, hloubka 2-3 cm, výsev 13-15 kg/ha nebo do řádků 25 cm, výsev 22-25 kg. Krycí plodina pro oves na zeleno, bob na zeleno, jarní pšenice. Velice vhodný výsev v čisté kultuře (výsev do poloviny srpna). Proti plevelům - Aminex Pur, Sys 67M, Loxytril, Faneron 50 WP v dávkách uvedených v metodice ochrany rostlin. Pro semenářské účely se používá 2-3 roky. Dozrává v polovině července, vyrovnané zrání. Sklízí se přímo kombajnem s následným přemlácením.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • dobré výnosy zelené hmoty
 • snáší sešlapávání a sesekávání, vhodný pro parky
 • vytváří hustý drn vhodný pro technické trávníky
 • vyšší odolnost proti plísni sněžné

Barborka

Kostřava červená / Festuca rubra L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1998

PŮVOD

Odrůda vznikla křížením vybraných genotypů ze světového sortimentu trávníkových odrůd a následnou rekurentní selekcí morfologicky vhodných typů.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Kostřava červená Barborka je vytrvalá trsnatá tráva nižšího vzrůstu, vytvářející mimořádně jemný a hustý drn. Listy má velmi úzké, svěže zelené téměř po celou vegetační sezónu. Stébla jsou přibližně 60 cm dlouhá, hladká, květenstvím je středně dlouhá lata, hmotnost tisíce semen se pohybuje okolo 0,9g.

Barborka je ozimého charakteru, začátek metání mívá 17.-20.5., sklizňovou zralost dosahuje v druhé polovině července. Je značně odolná vůči mrazu a raná v jarním probuzení. Byla prokázána její vysoká rezistence k padlí travnímu a plísni sněžné a dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem.

POUŽITÍ

Díky svým vynikajícím vlastnostem je odrůda Barborka předurčena především pro využití v intenzívně ošetřovaných trávnících, kde vynikne její mimořádná hustota a tolerance k častému nízkému kosení. Používá se proto na golfové greeny a do směsí pro okrasné reprezentační trávníky. Velmi dobře se uplatní také jako součást rekreačních trávníků, kterým dodává hustotu, pružnost a svěže zelené zabarvení.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda Barborka není zvlášť náročná na půdní a klimatické podmínky. Nejvhodnější jsou půdy střední až lehčí v bramborářské oblasti. Vzhledem k pomalejšímu vývoji kostřavy červené po zásevu volíme pozemky pokud možno nezaplevelené a dbáme na důkladnou předseťovou přípravu. Doporučuje se jarní výsev v čisté kultuře nebo do řídce seté jarní pšenice s výsevkem sníženým o 1/3. Hloubka setí by se měla pohybovat od 1 cm do 2 cm. Meziřádkovou vzdálenost volíme 25 až 45 cm s výsevkem 12-17 kg.ha-1.

Doporučené dávky živin činí 90-120 kg N ha-1 a odpovídající množství P a K v závislosti na zásobenosti půdy těmito živinami. Důležité je přihnojení porostů po sklizni koncem léta nebo začátkem podzimu, které výrazně ovlivňuje tvorbu fertilních stébel v následujícím užitkovém roce a tím i výnos semene.

Proti dvouděložným plevelům se používají různé kombinace herbicidů (např. Starane EC s Lontrelem 300), v dávkách uvedených metodikami. Proti pýru plazivému lze použít i herbicid Targa Super 5 EC v dávce 1l. ha-1.

Kostřava dozrává v polovině července, sklízí se přímou kombajnovou sklizní s následným přemlatem. Posklizňové zbytky je potřeba včas odstranit, aby se předešlo vyležení porostu. Semenářská kultura se ponechává zpravidla 2, výjimečně 3 užitkové roky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • jemnost listu a hustota drnu
 • nízký vzrůst
 • tolerance k velmi nízkému kosení
 • svěží sytě zelená barva
 • dobrý zdravotní stav

Viktorka

Kostřava červená / Festuca rubra L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 2000

PŮVOD

Odrůda Viktora je syntetickou populací, sestavenou z klonů vybraných v potomstvu volně sprášených genotypů ze sortimentu krátce výběžkatých odrůd kostřavy červené. Při šlechtění byla použita rekurentní selekce na odolnost vůči padlí travnímu a na temně zelené zbarvení.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Viktorka je hexaploidní krátce výběžkatá kostřava červená trávníkového charakteru. Vyniká vytvářením mimořádně hustého a jemného drnu, nízkým vzrůstem a malou produkcí travní hmoty. Pro odrůdu je charakteristické temně zelené zabarvení po většinu vegetační doby. Viktorka patří v rámci kostřav červených mezi pozdní odrůdy, její předností je zvýšená rezistence vůči listovým chorobám, zejména vůči padlí travnímu.

POUŽITÍ

Díky mimořádné hustotě vytvářeného drnu, nízkému vzrůstu, sytě zelenému zbarvení a toleranci k velmi nízkému kosení je Viktorka ideálním komponentem směsí pro intenzivně ošetřované trávníky okrasného charakteru. Velmi dobře se uplatňuje také v golfových trávnících, zejména na grýnech a forgrýnech, ale i na férvejích a v rafech. Dobrá odolnost Viktorky vůči sešlapávání umožňuje zařadit ji i do středně zatěžovaných rekreačních trávníků. Vzhledem k malé produkci hmoty a suchovzdornosti je vhodným komponentem i pro extenzívně ošetřované krajinné a komunikační porosty.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Odrůda není zvlášť náročná na půdní a klimatické podmínky, nejvhodnější pro semenářské účely jsou půdy střední až lehčí v bramborářské oblasti. Vzhledem k pomalejšímu vývoji kostřavy červené po zásevu volíme pozemky pokud možno nezaplevelené a dbáme na důkladnou předseťovou přípravu. Doporučuje se jarní výsev v čisté kultuře nebo zásev do řídce seté jarní pšenice s výsevkem sníženým o 1/3. Hloubka setí by se měla pohybovat od 1cm do 2 cm. Meziřádkovou vzdálenost volíme 25 i 45 cm s výsevkem 12-17 kg ha-1.

Doporučené dávky živin činí 90-120 kg N ha-1 a odpovídající množství P a K v závislosti na zásobenosti půdy těmito živinami. Důležité je přihnojení porostů po sklizni koncem léta nebo začátkem podzimu, které výrazně ovlivňuje tvorbu fertilních stébel v následujícím užitkovém roce a tím i výnos.

Proti dvouděložným plevelům lze použít různé kombinace herbicidů Starane 250 EC, Lontrel 300 a přípravků na bázi MCPA, v dávkách uvedených v metodikách. Proti pýru plazivému lze použít i herbicid Targa Super 5EC v dávce 1 litr.ha-1.

Kostřava dozrává v polovině července, sklízí se přímou kombajnovou sklizní s následným přemlatem. Posklizňové zbytky je potřeba včas odstranit, aby se předešlo vyležení porostu. Semenářská kultura se ponechává zpravidla 2, výjimečně 3 užitkové roky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • mimořádně hustý drn
 • velmi jemné listy sytě zelené barvy
 • dobrá odolnost vůči listovým chorobám
 • tolerance k častému a velmi nízkému kosení

Pronela

Kostřava luční / Festuca pratensis Huds

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1999

Původ

Syntetická populace vytvořená z 10 komponent.

Popis a hospodářské vlastnosti

Kostřava luční Pronela je volně trsnatá tráva ozimého charakteru. V roce zásevu nemetá, v užitkových letech tvoří fertilní stébla jen v první seči. Velmi dobře snáší sešlapávání, poskytuje kvalitní a chutnou píci.

Pronela je středně raná diploidní odrůda s krátkým až středně dlouhým stéblem, praporcový list je středně široký až široký. HTS se pohybuje v rozmezí 2,1 - 2,5 g. Zdravotní stav má dobrý, je dosti odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí a středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Jarní růst má rychlý, po sečích hustě obrůstá.

Použití

Je určena především do pastevních směsí, vhodná je i do lučních směsí s nižší a střední intenzitou pěstování. Velmi vhodná je i do extenzivních směsí, např. pro konzervaci půdy zatravněním nebo do protierozních směsí.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až mírně těžší půdy. Pozemek je třeba v předchozích letech důkladně odpýřit, důležité je i odstranění dalších trávovitých plevelů a příměsí, především jílků, srhy a kostřav.

Vyséváme 20-25 kg osiva ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny, pokud možno napříč řádků krycí plodiny. Při výsevu v čisté kultuře je nejzazší termín setí do konce června, výjimečně do konce července.

Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny. Pak by mělo následovat dodání 50 kg N.ha-1. Při ponechávání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Nejpozději v první dekádě září přihnojíme 50 kg N.ha-1. Tímto zabráníme vyležení porostu a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro výnos semen v dalším roce. Koncem září až začátkem října porost přisekáme.

Na jaře přihnojujeme 60 kg N.ha-1, v dalších sklizňových letech zvyšujeme dávky N o 10-20 kg.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půdy, na dobře dosycené střední půdě činí průměrné roční dávky 60 kg P2O5 a 75 kg K2O.ha-1.

Proti plevelům ošetřujeme na jaře do období sloupkování, vycházíme ze stavu porostu a platné metodiky. V případě potřeby ošetřujeme v období sloupkování proti klopušce hnědožluté, která způsobuje běloklasost.

Zraje začátkem července, ve zralosti jsou laty a jejich osy slámově žluté, stébla v horní části žlutozelená, v dolní části ještě zelená, semena při poklepu o dlaň padají. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň, osivo je třeba ihned provětrávat a dosoušet na požadovanou vlhkost.

Přednosti odrůdy

 • zimovzdornost
 • kvalita píce a její dobrá přijímatelnost zvířaty
 • odolnost k sešlapávání
 • vysoký výnos píce
 • vyšší vytrvalost v rámci druhu
 • semenářská jistota

Otava

Kostřava luční / Festuca pratensis Huds.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1976

PŮVOD

Hromadné křížení odrůd Větrovská, Levočská, Ostland, Rožnovská a Mahndorfer.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Trs je polovzpřímený až polorozložený, středně široký až široký, hustší, středně vysoký. Stéblo tmavě zelené, středně jemné s velmi dobrým olistěním. List středně široký až užší, středně dlouhý. Květenství středně dlouhé. HTS kolísá v rozmezí 1,9-2,3 g. Jarní růst je pozvolnější než u odrůdy Rožnovské, ale má lepší obrůstání po sečích a je o 2-3 dny pozdnější. Otava má dobrý zdravotní stav a vyšší odolnost proti houbovým chorobám. Dosahuje vyšších výnosů semene. Pro svoji univerzálnost je vhodná do všech typů směsí, a to pro krátkodobé i dlouhodobé luční i pastevní porosty. Má vyšší kvalitu píce než kříženci jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité a nižší požadavky na hnojení N. Je to tráva výrazně ozimého charakteru, metá pouze v 1. seči.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Vysévá se na jaře nejlépe do krycí plodiny (jarní pšenice se sníženým výsevkem nebo oves na zeleno) do řádků 45cm výsevkem 14-16 kg/ha (nutnost plečkování), nebo do řádků 22,5cm výsevkem 20-22 kg/ha do hloubky 2-3cm. Pozemky musí být bez pýru. Nejvhodnější jsou půdy střední až těžší. Bez krycí plodiny provádíme výsev do konce června, výjimečně do konce července. Porosty udržujeme v bezplevelném stavu v širších řádcích plečkováním nebo za použití herbicidů podle metodik ochrany rostlin. Zařazujeme ji do 2. tratě. Chemicky ošetřujeme také proti běloklasosti a listovým chorobám. Hnojení každoročně v dávkách 40-60 kg/ha P a 65-100 kg/ha K, v roce zásevu a v 1. sklizňovém roce aplikujeme na podzim 50 kg/ha N na jaře 70 kg/ha N. Sklizeň provádíme v 1.-2. dekádě července, kdy převážná většina klasů je v horní části žlutozelená a semena jsou zpoloviny zbarvena šedě a při poklepu laty o dlaň semena mírně padají. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň při snížených otáčkách mlátícího bubnu v otevřeném mlátícím koši, obvykle s následným přemlatem po proschnutí řádků.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos semene
 • univerzálnost použití
 • dobrá přijímatelnost píce zvířaty

Jana

Kostřava drsnolistá / Festuca trachyphylla (Hack) krajina

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1987

PŮVOD

Křížením holandské odrůdy Biljart a německé Mecklenburger.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Jana je hustě trsnatá tráva s polovzpřímeným až rozložitým trsem, vytvářející velmi hustý drn. Je vytrvalá a má časný začátek jarního růstu. Je určena pro velmi jemné intenzivně ošetřované trávníky, především ve směsi s krátce výběžkatými odrůdami kostřavy červené. Pro svou vytrvalost a nenáročnost se uplatní i v extenzivních, komunikačních a rekultivačních trávnících. Semeno je drobné, HTS 1 g.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Jsou pro ni vhodné střední půdy přiměřeně zásobené. Vysévá se do řádků 25 cm výsevkem 14 kg/ha, nebo do řádků 45 cm výsevkem 10 kg/ha. Vysévá se do krycí plodiny (ječmen, jarní pšenice, jarní směska), nebo do čistoosevu do konce června. Jedná se o trávu s pomalým vývojem po zasetí, proto je nutné vybírat nezaplevelené pozemky.

Hnojíme v 1. užitkovém roce 50 kg/ha N na podzim a na jaře 60 kg/ha N, ve 2. užitkovém roce na podzim 70 kg/ha N a na jaře 50 kg/ha N. V průměru dávky P činí 30 kg/ha, K 70 kg/ha s přihlédnutím k půdní zásobě.

Zraje koncem července, v době nezralosti semeno snadno vypadává, sklízí se kombajnem nepřímo s následným přemlácením po proschnutí na řádcích.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vhodnost do nejjemnějších trávníků
 • nenáročná na půdu a klimatické podmínky
 • vytrvalost a mrazuvzdornost
 • vhodnost i pro extenzivní komunikační a rekultivační trávníky

Kometa

Metlice trsnatá / Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1994

PŮVOD

Rekurentní selekce z odrůdy Meta - opakovaný fenotypický výběr, prováděný na více znaků současně, s následným hromadným sprášením vybraných genotypů.

BOTANICKÝ POPIS

Hustě trsnatá vytrvalá tráva ozimého charakteru, s polovzpřímeným vysokým trsem. List má užší (2-2,5 mm), středně dlouhý, s výraznými žebry. Po vymetání vytváří jehlancovité laty v průměru 21 cm dlouhé, v době kvetení dosahuje výšky okolo 100 cm. Patří mezi drobnosemenné travní druhy (HTS se u ní pohybuje okolo 0,28 g). Je velmi raná, začíná metat v polovině května, sklizňovou zralost dosahuje počátkem července.

POUŽITÍ

Kometa je odrůda vhodná především pro parkové a rekreační trávníky. Na jaře vyniká mimořádně raným probuzením vegetace a svěže zelenou barvou. V trávníku vytváří hustý pružný drn, odolávající běžné zátěži. Díky vynikající zimuvzdornosti, rezistenci vůči plísni sněžné a toleranci k dlouhodobému zatopení či zakrytí ledem, je vhodná zejména pro trávníky v drsných klimatických podmínkách.

Optimálními komponenty do směsí s metlicí trsnatou jsou lipnice luční a kostřavy červené, podíl metlice ve směsi by v zájmu homogennosti měl vždy přesahovat 50 %.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Kometa není náročná na stanovištní podmínky. Vyžaduje včasný jarní výsev, buď do krycí plodiny (nejlépe jarní pšenice), nebo v čistoosevu. Vzdálenost řádků volíme buď 45 cm (výsev 8-10 kg.ha-1), nebo 25 cm (výsev 14-16 kg.ha-1). Výnosové rozdíly přitom nejsou podstatné, širokořádkové kultury však zrají vyrovnaněji. Do 2. seče metlice trsnatá nemetá, semeno se sklízí z 1. seče. Porost necháváme dobře vyzrát a provádíme šetrně přímou kombajnovou sklizeň a přemlat.

O výnosu osiva rozhoduje včasné podzimní odnožení, jemuž podřizujeme i systém hnojení. Po sklizni krycí plodiny je nutné rychle odstranit z porostů slámu a pokud možno zkrátit délku strniště, aby porost byl dobře přístupný účinkům světla. Podsev přihnojíme 40-60 kg N.ha-1 a ve druhé polovině září nebo začátkem října posekáme zelenou hmotu podsevu. Při podzimním hnojení přihnojujeme 20-30 kg N.ha-1 a odpovídající dávkou P a K. Jarní přihnojení N v dávce 30-50 kg N.ha-1 provádíme brzy zjara, kdy je také možné provádět postřik proti dvouděložným plevelům. V letech semenných sklizní jsou posklizňové dávky N zhruba o 1/3 vyšší, než v roce setí. Při posklizňové seči zelené hmoty se musí ponechat alespoň 5 cm vysoké strniště. Dobře udržované porosty Komety lze sklízet na semeno 3 užitkové roky, přičemž v prvém užitkovém roce zpravidla dosáhne jenom 1/3 výnosu semene druhého a třetího užitkového roku, které se od sebe výnosově příliš neliší.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vynikající zimuvzdornost a vytrvalost
 • mimořádně hustý a pružný drn
 • svěží vzhled od časného jara
 • nenáročnost na klimatické a půdní podmínky
 • vysoká odolnost vůči zastínění

Meta

Metlice trsnatá / Deschampsia caespitosa L. P. Beauv.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1981

PŮVOD

Výběrem z přirozených porostů z okolí Větrova.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Hustě trsnatá, vysoká, vytrvalá tráva, ozimého charakteru, určená jen pro technické využití. Má polovzpřímený menší, velmi hustý trs. List užší až středně široký, středně dlouhý a tmavě zelený. Květenství - lata délky 20 cm. Semeno - obilka, délka 2,7 mm, šířka 0,7 mm, HTS 0,3 g.

Vytváří hustý, mělký drn, trávník je brzy na jaře i během zimy svěže zelený. Snáší dobře sesekávání. Má vysokou konkurenční schopnost a v trávnících se používá ve směsi s kostřavou červenou trsnatou. Uplatňuje se i v intenzivně sesekávaných trávnících okrasných i rekreačních a hřišťových. Dává vysoký výnos semene.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Není náročná na stanovištní podmínky. Vyžaduje včasný jarní výsev, buď do krycí plodiny (jarní pšenice), nebo do čistoosevu, řádky 45 cm (výsev 8-10 kg/ha), nebo do řádků 25 cm (výsev 14-16 kg/ha). Hloubka 0,5-1 cm, hnojení 110kg/ha N (50 kg na jaře, 60 kg na konci léta), 30-40 kg/ha P, 60-80kg/ha K2O v závislosti na půdní zásobě. Proti plevelům používáme Aminex, Loxytril, Lontrel 300, Faneron 50 WP v dávkách uvedených v metodice. Provádíme šetrně přímou kombajnovou sklizeň a přemlat.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • dobrý zdravotní stav
 • velká konkurenční schopnost
 • hustý drn
 • vysoká zimuvzdornost a pěstitelská vytrvalost
 • nenáročnost na klimatické a půdní podmínky
 • svěží vzhled od časného jara po pozdní vegetaci

Sibir

Metlice trsnatá / Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1994

PŮVOD

Výchozí materiál tvořily ekotypy nasbírané v oblasti Vladivostoku. Vybrané rezistentní rostliny byly autogamizovány a následoval opakovaný fenotypický výběr.

BOTANICKÝ POPIS

V solitérní výsadbě vytváří Sibir mohutný polorozkladitý trs. Vyznačuje se středně dlouhými, 2,5-3 mm širokými listy tmavě zelené barvy. Stébla dorůstají výšky 80-90 cm, výjimečně i přes 100 cm. Tuhá přímá stébla nesou velké jehlancovité laty, které jsou až 30 cm dlouhé, řídké, velmi jemné, nejdříve zelené, pak slámově žluté. Metlice trsnatá Sibir patří mezi drobnosemenné druhy, HTS obilek se pohybuje okolo 0,29 g.

POUŽITÍ

Sibir je odrůda určená pro trávníky i okrasné solitérní výsadby. Po zapojení vytváří hustý pružný trávník tmavě zelené barvy. Udržuje pěkný vzhled od časného jara až do zámrazu a někdy i během zimy. V období letních přísušků reaguje méně citlivě na nedostatek vláhy, než ostatní odrůdy metlice trsnaté. Nemá vyhraněné půdní a klimatické požadavky, i když nejlépe jí vyhovují mírně kyselé vlhčí půdy.

Díky svým vlastnostem je odrůda Sibir vhodná především pro zakládání parkových a rekreačních trávníků v drsných klimatických podmínkách. Hodí se také pro extenzívní krajinné a komunikační trávníky.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Není náročná na stanovištní podmínky. Vyžaduje včasný jarní výsev, buď do krycí plodiny (jarní pšenice), nebo do čistoosevu, řádky 45 cm (výsev 8-10 kg.ha-1). Do 2. seče metlice trsnatá nemetá, semeno se sklízí z 1. seče. Porost necháváme dobře vyzrát a sklízíme kombajny v době plné zralosti, kdy stébla jsou dobře přebarvena. Výmlat však musí být šetrný s povoleným mláticí ústrojím, aby nedocházelo k nadměrnému vylušťování obilek.

O výnose rozhoduje včasné podzimní odnožení, jemuž podřizujeme i systém hnojení. Po sklizni krycí plodiny je nutné rychle odstranit z porostů slámu a pokud možno zkrátit délku strniště, aby porost byl dobře přístupný účinkům světla. Podsev přihnojíme 40-60 kg N.ha-1 a ve druhé polovině září nebo začátkem října posekáme zelenou hmotu podsevu. Při podzimním hnojení přihnojujeme 40-50 kg N.ha-1 a odpovídající dávkou P a K. Jarní přihnojení N v dávce 30-50 kg N.ha-1 aplikujeme brzy zjara, kdy je možné provádět také postřik proti dvouděložným plevelům. V letech semenných sklizní jsou posklizňové dávky N zhruba o 1/3 vyšší než v roce setí. Při posklizňové seči zelené hmoty se musí ponechat alespoň 8 cm vysoké strniště. Dobře udržované porosty odrůdy Sibir lze sklízet na semeno po 3 užitkové roky, které se od sebe výnosově příliš neliší.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • sytě zelená až tmavozelená barva
 • hustý pružný drn
 • vysoká zimuvzdornost
 • svěžest porostu často i během zimy
 • dobrý zdravotní stav

Vítek

Psineček tenký / Agrostis tennis Sibth.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1999

PŮVOD

Odrůda Vítek je syntetickou populací sestavenou ze 14 klonů, které byly vyselektovány v potomstvu volně sprášených genotypů ze sortimentu odrůd. Hlavní důraz byl při selekci kladen na dobrý podzimní stav a jemnolistost.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Vítek se řadí mezi pozdní trávníkové odrůdy psinečku tenkého. Vyznačuje se nízkým vzrůstem trsů a krátkými stébly s relativně krátkým květenstvím. Vytváří mimořádně hustý drn s velmi jemnými úzkými listy. V porovnání s jinými odrůdami psinečku tenkého vykazuje nižší konkurenční schopnost vůči ostatním komponentům ve směsi, v porostu je proto nepotlačuje.

POUŽITÍ

Odrůda byla vyšlechtěna pro uplatnění především v intenzívně ošetřovaných trávnících, které jsou pravidelně nízko koseny a zavlažovány. Je proto vynikajícím komponentem směsí pro zásev grýnů i ostatních porostů golfového hřiště a hodí se také do reprezentačních trávníků okrasného charakteru. Díky malé náročnosti na půdní a klimatické podmínky se dobře uplatní také v krajinných trávnících na chudých půdách. Jako komponent výše kosených rekreačních trávníků je poněkud méně vhodný, protože podporuje plstnatění porostu. Také pro silně zatěžované hřišťové trávníky není vhodný, protože ho potlačují vzrůstnější a konkurenčně silnější komponenty porostu, zejména jílek vytrvalý.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Semenářství psinečku tenkého Vítek je náročné. Vzhledem k nižší konkurenční schopnosti vyžaduje nezaplevelenou a velmi pečlivě připravenou půdu, nejlépe středně těžkou. Vysévá se do hloubky asi 1 cm, meziřádková vzdálenost se volí 12,5 cm nebo 25 cm. Výsevní množství 8 - 10 kg lze při perfektní agrotechnice snížit, výsevek je nutné pečlivě seřídit - osivo psinečku "teče" a snadno se přeseje. Nejvhodnější je jarní výsev do pšenice se sníženým výsevkem, seje se napříč řádků krycí plodiny.

Porost psinečku přihnojujeme brzy na podzim a zjara dávkou 40-50 N kg.ha-1. Psineček je vhodné insekticidně ošetřit pro omezení běloklasosti.

Odrůda Vítek zraje velmi pozdě, často až v 2. polovině srpna. Znakem zralosti je hnědofialové a později až béžové zbarvení květenství. Za suchého počasí je vhodná přímá kombajnová sklizeň. Za vlhka jsou stébla často přerůstána zeleným podrostem a v takovém případě je vhodné porost nejprve posekat rotační sekačkou. Po přemlatu je nutné co nejrychleji odstranit slámu, strniště nízko přisekat a hmotu vyhrabat a odvézt.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • schopnost vytvářet mimořádně hustý drn
 • jemné úzké listy
 • nepotlačování ostatních komponent porostu
 • zlepšený podzimní stav
 • tolerance k extrémně nízkému kosení

Dana

Srha laločnatá / Dactylis glomerata L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1992

PŮVOD

Syntetická populace 7 genotypů vybraných z odrůd Welta, Milona, Lemba, Phylox, Modac, HD-2.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Dana je středně raná odrůda přechodného typu pro luční, pastevní i kombinované využívání. Vyniká rychlostí a hustotou obrůstání na jaře i po jednotlivých sečích, vysokými výnosy kvalitní zelené i suché píce, vysokou pěstitelskou vytrvalostí i dobrým zdravotním stavem. Trs je polovzpřímený, hustý, výška 140 cm. Stéblo je středně jemné se 4 kolénky. Má dobrou odolnost k poléhání, semenářsky je jistá, semeno má HTS 1,1 g. Je velmi vhodná nejenom do dočasných jetelotravních směsí, kde poskytuje plný výnos již v 1. užitkovém roce, ale i pro zakládání víceletých a trvalých travních porostů, nebo pro jejich intenzifikaci přísevem. Je zvlášť vhodná pro zakládání intenzivních pastvin ve směsi s jetelem plazivým. Snáší dobře i výsušná stanoviště, kde však klesá její výnosová schopnost.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro semenářské účely jsou nejvhodnější lehčí až střední půdy, nezamokřené a nezaplevelené pýrem plazivým. Jako krycí plodina je nejvhodnější málo odnožující jarní obilovina se sníženým výsevkem, nejlépe jarní pšenice nebo senážní oves. Výsev srhy následuje bezprostředně po výsevu krycí plodiny kolmo na její řádky, s roztečí řádků 22 nebo 45 cm. Širokořádkové kultury lépe semení, lze je využívat po více užitkových let, ale vyžadují meziřádkovou kultivaci. Výsevní množství se pro úzkořádkové porosty doporučuje v rozmezí 18-20 kg/ha, u širokořádkových porostů 10 kg/ha plnohodnotného osiva při hloubce setí 15-20mm. Nejvhodnější je secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím, vyhovují i secí stroje s hrotovým výsevním ústrojím, je však nutné soustavně hlídat pravidelnost výsevu. Při výsevu bez krycí plodiny je potřeba výsev provést do konce června, jen výjimečně později.

Po sklizni krycí plodiny nebo po odplevelovací seči bez krycí plodiny přihnojíme porost 30 kg/ha N, aby porost dostatečně odnožil, do konce září dodáme dalších 30 kg/ha N, po přezimování pak 50-70 kg/ha, po sklizni a v dalších užitkových letech se dávky N zvyšují o 10-20 kg/ha N. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se každoročně v rozmezí 30-50 kg/ha P a 80-100 kg/ha K. Začátkem října je potřeba porost přisekat a sklizenou hmotu pečlivě odstranit.

Semenářské porosty ošetřujeme obvykle proti plevelům herbicidy pouze v roce zásevu po sklizni krycí plodiny, porosty bez krycí plodiny po vzejití, v užitkových letech jen pokud je to nutné, protože srha je obvykle sama dobře potlačí. Nutné je však ošetření proti šťovíkům, pokud se v porostu vyskytnou.

Odrůda Dana není náchylná k předčasnému vypadávání semen, proto necháme porosty do sklizně dobře vyzrát, aby se nesnížila klíčivost semen. Sklízí se kombajnem napřímo, obvykle s následným přemlácením po proschnutí řádků. Sklizené přírodní osivo je nutné urychleně dopravit na roštovou sušárnu a dobře usušit, posklizňové zbytky se z porostu urychleně dobře odstraní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos kvalitní píce
 • dobrý zdravotní stav a odolnost k vyzimování
 • vysoká pěstitelská vytrvalost
 • semenářská jistota
 • časný jarní nárůst zelené hmoty a rychlé obrůstání po seči
 • nenáročnost na přírodní podmínky

Milona

Srha laločnatá / Dactylis glomerata L. 2n = 28

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1975

PŮVOD

Dialelní reciproké křížení s následným hromadným křížením vybraných genotypů anglických odrůd S 26, S 57, S 143 s německou odrůdou Welta.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Milona je středně raná odrůda přechodného typu pro luční i pastevní využití s hustým polovzpřímeným až polorozložitým trsem, který velmi dobře snáší sešlapávání. Stéblo je vysoké (80-120 cm), středně hrubé se 3-4 listy. List je středně dlouhý až kratší, středně široký. Sklon k poléhání je střední až nižší, má velmi dobré obrůstání po sečích, dobrou odolnost proti chorobám a vyzimování. Semeno má HTS 0,95 g. Odrůda je vhodná do intenzivně využívaných jetelotravních směsí, nejenom pro dočasné porosty na orné půdě, ale i pro zakládání trvalých pastevních a lučních porostů nebo jejich intenzifikaci formou přísevu. Poskytuje kvalitní píci, vyžaduje však včasnou sklizeň na začátku metání.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro semenářské účely jsou nejvhodnější lehčí až středně těžké pozemky, nezamokřené a nezaplevelené, zvláště pýrem plazivým. Jako krycí plodina je nejvhodnější málo odnožující jarní obilovina se sníženým výsevkem, nejlépe jarní pšenice nebo senážní oves. Výsev srhy následuje pak bezprostředně, buďto do řádků 22 cm nebo 45 cm. Širokořádkové kultury lépe semení, lze je využívat po více užitkových let, ale vyžadují meziřádkovou kultivaci. Výsevní množství u úzkořádkových porostů se doporučuje 18-20 kg/ha, u širokořádkových porostů 10 kg/ha plnohodnotného osiva při hloubce setí 15-20 mm. Nejvhodnější je secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím, vyhovují i secí stroje s hrotovým ústrojím, je však nutno hlídat pravidelnost výsevu. Při setí bez krycí plodiny je potřeba výsev provést do konce června, výjimečně do konce července.

Po sklizni krycí plodiny nebo po odplevelovací seči bez krycí plodiny přihnojíme porost 30 kg/ha N, aby porost dostatečně odnožil, do konce září dodáme dalších 30 kg/ha N, po přezimování pak 50-70 kg/ha, po sklizni a v dalších letech se dávky N zvyšují o 10-20 kg/ha N. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se každoročně v rozmezí 30-50 kg/ha P, 80-100 kg/ha K.

Úzkořádkové porosty ošetřujeme herbicidy jen pokud je to nutné, protože srha je obvykle sama dobře potlačí. Odrůda Milona není náchylná k předčasnému vypadávání semene, proto porosty necháme do sklizně dobře vyzrát, aby se nesnížila klíčivost semene. Sklízí se kombajnem napřímo s následným přemlatem po proschnutí řádků. Přírodní osivo je nutné rychle dopravit na roštovou sušárnu a dobře usušit.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • dobrý zdravotní stav a odolnost k vyzimování
 • vysoký výnos kvalitní píce
 • semenářská jistota
 • vysoká pěstitelská vytrvalost
 • nenáročnost na přírodní podmínky

Vega

Srha laločnatá / Dactylis glomerata L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1995

PŮVOD

Syntetická populace z 5 komponent.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Srha laločnatá Vega je vysoká volně trsnatá tráva s dlouhými přízemními listy. Vytváří mohutný kořenový systém pronikající do hloubky okolo 1 m. Vyznačuje se vysokou suchovzdorností, vytrvalostí a vysokou konkurenční schopností. Na jaře začíná růst poměrně brzy, poskytuje časnou pastvu. Příznivě reaguje na vyšší dávky živin, je schopna poskytnout velmi vysoké výnosy píce. Je ozimého charakteru, v roce zásevu nemetá, v užitkových letech metá jen do 1. seče.

Vega je pozdní odrůda s dobrým obrůstáním po sečích. Má dobrý zdravotní stav, výrazná je odolnost vůči padlí travnímu. Pro dobrou zimuvzdornost se uplatní i ve vyšších polohách.

POUŽITÍ

 • trvalé pastevní a luční porosty
 • intenzívní dočasné porosty pro konzervaci senážováním
 • jetelotrávy a vojtěškotrávy

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Pro semenářské účely jsou nejvhodnější střední až lehčí nezamokřené půdy. Pozemek je třeba předem zbavit pýru a dalších trávovitých plevelů a příměsí. Vyséváme zpravidla na jaře do krycí plodiny. Jako krycí plodinu je nejlépe použít jarní pšenici, případně oves, s výsevkem sníženým o 1/3. Výsev provádíme pokud možno kolmo na řádky obiloviny. Výsevní množství odrůdy Vega je 15-18 kg.ha-1, šířka řádků 25 cm, hloubka setí 1,5-2 cm.

Základním předpokladem výnosu semene je vytvoření dostatečného množství odnoží na podzim. Po sklizni krycí plodiny musí proto následovat včasný úklid slámy a přihnojení 40-50 kg N.ha-1. Dalších 30 kg N.ha-1 dodáme koncem září nebo začátkem října po přisečení porostu. Ve sklizňových letech je nutné po sklizni přisekat strniště, odklidit veškeré posklizňové zbytky a přihnojit 30-40 kg N.ha-1. Dalších 40-50 kg N.ha-1 dodáme v první dekádě září. Koncem září až začátkem října porost přisečeme.

Po přezimování přihnojujeme 50-70 kg N.ha-1, dávku nad 50 kg N.ha-1 je lépe dělit na dvakrát. V dalších sklizňových letech zvyšujeme dávky N o 10-20 kg N.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se v rozmezí 30-50 kg P.ha-1 a 80-100 kg K.ha-1.

Ošetření herbicidy proti plevelům provádíme do období sloupkování. Při správné výživě porostu bývá aplikace herbicidů potřebná pouze v prvním užitkovém roce, protože srha plevele velmi dobře potlačuje.

Sklízíme přímo kombajnem, porost je však třeba nechat dobře vyzrát, aby se nesnížila klíčivost. I vyzrálé porosty srhy o něco hůře pouští, takže se mnohdy vyplatí následný přemlat. Výmlat je nutno okamžitě provětrávat a dosoušet.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoké výnosy píce
 • pěstitelská vytrvalost
 • suchovzdornost
 • dobrý zdravotní stav a odolnost k vyzimování
 • příznivá reakce na vyšší dávky živin
 • časný nárůst píce na jaře

Zora

Srha laločnatá / Dactylis glomerata L.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1993

PŮVOD

Výběr z potomstev pokřížení odrůd Dorise, S 37, S 143, Welta.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Zora je raná až poloraná odrůda polovzpřímeného typu, vhodná pro pastevní, ale i luční a kombinované využití. Vyniká rychlým nárůstem píce na jaře, dobrým obrůstáním po sečích, odolností rzi, plísni sněžné i padlí travnímu, vyzimování a vysokou pěstitelskou vytrvalostí. Semenářsky je jistá s dobrou odolností poléhání, semeno má HTS 1,24 g.

Je vhodná zvláště pro zakládání víceletých a trvalých porostů, ale i pro zakládání krátkodobých jetelotravních směsí, kde poskytuje plný výnos již v 1. užitkovém roce. Zvláště vhodná je pro zakládání intenzivně využívaných pastvin ve směsi s jetelem plazivým, kde poskytuje nejčasnější pastvu.

Nejvyšší výnosy poskytuje na středně těžkých půdách, ale snáší dobře i výsušná místa, kde však není využita její výnosová schopnost a snižuje se i kvalita píce. Není náročná na přírodní podmínky a uplatní se dobře i ve vyšších polohách.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Nemá odchylné nároky oproti současně pěstovaným odrůdám srhy laločnaté. Pro semenářské účely jsou nejvhodnější středně těžké až lehčí půdy, nezamokřené a nezaplevelené pýrem plazivým. Jako krycí plodina je nejvhodnější málo odnožující jarní obilovina se sníženým výsevkem, nejlépe jarní pšenice nebo senážní oves. Výsev srhy následuje bezprostředně po výsevu krycí plodiny kolmo na její řádky, s meziřádkovou roztečí 22 nebo 45 cm. Širokořádkové kultury lépe semení. Lze je využívat po více let, ale vyžadují v prvních letech meziřádkovou kultivaci. Výsevní množství se pro úzkořádkové kultury doporučuje 18-20 kg/ha, u širokořádkových 10 kg/ha plnohodnotného osiva při hloubce setí 15-20 mm. Nejvhodnější je secí stroj s kartáčovým výsevním ústrojím, ale vyhovují i secí stroje s ústrojím hrotovým, vyžadují však soustavnou kontrolu pravidelnosti výsevu. Při výsevu bez krycí plodiny je potřeba jej provést do konce června. Po sklizni krycí plodiny nebo po odplevelovací seči bez krycí plodiny se porost přihnojí 30 kg/ha N v ledkové formě, aby dostatečně odnožil. Do konce září se dodá dalších 30 kg/ha N, po přezimování pak 50-70 kg/ha N, po sklizni a v dalších užitkových letech se dávka N zvyšuje o 10-20 kg/ha N. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půd a pohybuje se v rozmezí 30-50 kg/ha P a 80-100 kg/ha K. Začátkem října se porost naposledy přiseká a sklizená hmota se pečlivě odstraní.

Semenářské porosty ošetřujeme obvykle proti plevelům herbicidy pouze v roce zásevu po sklizni krycí plodiny, porosty bez krycí plodiny nejdříve ve fázi 3 lístků po vzejití, v užitkových letech jen pokud je to nutné, protože srha má sama obvykle dobrou potlačovací schopnost na plevele. Nutné je však ošetření proti šťovíku, pokud se vyskytnou. Při výběru herbicidů se řídíme podle druhu a rozšíření plevelů, při aplikaci postupujeme podle metodik ÚKZÚZ.

Odrůda Zora není náchylná k předčasnému vypadávání semene, proto necháme porosty dobře vyzrát, aby se nesnížila klíčivost semene. Sklízí se přímo kombajnem, obvykle s následným přemlácením po proschnutí řádků. Sklizené přírodní osivo se urychleně dopraví na roštovou sušičku a dobře usuší, posklizňové zbytky se z porostu dobře odstraní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • časný jarní nárůst zelené hmoty
 • vysoký výnos kvalitní zelené píce
 • vysoká pěstitelská vytrvalost a semenářská jistota
 • nenáročnost na přírodní podmínky
 • rychlé obrůstání po sečích a dobrý zdravotní stav a odolnost k vyzimování

Větrovská

Svazenka vratičolistá / Phacelia tanacetifolia Benth.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolena v roce 1952

PŮVOD

Výběrem z místních krajových forem.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Odrůda Větrovská je jednoletá dvouděložná pícnina s rychlým růstem a vývojem, dobře olistěná vícenásobně zpeřenými listy, schopná poskytnout sklizeň zelené hmoty již po 50 dnech po zásevu. Uplatňuje se především jako meziplodina na píci, zelené hnojení nebo jako protierozní plodina ponechaná přes zimu na poli, do níž se následující rok vysévají bezorebným secím strojem obiloviny, kukuřice nebo cukrová řepa. Je ceněna i jako výborná medonosná plodina se současně dobrou produkcí pylu. Rostliny dosahují v době květu výšky kolem 70 cm. Květenství je vijan s květy modrofialové barvy, délky 60-100 mm. Začíná kvést po 55-60 dnech po zásevu, kvetení postupuje od báze květenství k vrcholu. Semena jsou hnědé barvy, ledvinkovitého tvaru, HTS 1,85 g.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Není náročná na půdní ani klimatické podmínky. Vysévá se do hloubky 15-20 mm, na píci nebo na zelené hnojení do hustých řádků s výsevkem 17-20 kg/ha, na semeno do řádků 22-25 cm s výsevkem 12-15 kg nebo 45 cm s výsevkem 6-8 kg/ha. Na semeno se vysévá na jaře v návaznosti na jarní obilovinu. Hnojení se aplikuje před setím v dávce 40-50 kg N/ha, 50-70 kg K/ha. Nízké pH je potřeba upravit vápněním na hodnotu minimálně 6. Bezprostředně po zasetí se doporučuje aplikovat preemergentně proti plevelům přípravek Dicuran 80 WP v dávce 1 kg/ha. v době květu je potřeba zajistit v blízkosti porostu dostatek včelstev pro dobré opylení. Před sklizní, v době zralosti porostu, kdy je asi 2/3 semen hnědých, se provede desikace přípravkem Reglone v dávce 5 l/ha se smáčedlem, nejlépe navečer, kdy přestanou létat opylovači. Po zaschnutí porostu 4-5 dní se provede přímá kombajnová sklizeň se sníženými otáčkami mlátícího bubnu i ventilátoru. Vegetační doba při pěstování na semeno je 110-120 dní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • rychlý nárůst kvalitní zelené hmoty
 • výborná přerušovací plodina s fytosanitárními účinky
 • významná medonosná plodina
 • výhodná protierozní plodina

Větrovský

Trojštět žlutavý / Trisetum flavescens L. P. Beauv.

Šlechtitelská stanice Větrov, povolen v roce 1950

PŮVOD

Výběr z přírodních porostů Valašska.

POPIS A HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Je to víceletá středně vysoká tráva převážně jarního charakteru. Je to pozdní odrůda (o 4-6 dní pozdnější než Rožnovský), má polovzpřímené až polorozložité velmi husté nižší trsy. Stéblo je jemné, poléhavé s užšími kratšími vzpřímenými ochmýřenými listy. Olistění je velmi dobré. Odolnost k houbovým chorobám je střední. Listy jsou dlouhé, široké, výrazně převislé. Je to výnosná pozdní odrůda pastevního typu, vhodná do víceletých až trvalých pastevních porostů v oblastech s dostatkem srážek.

DOPORUČENÁ AGROTECHNIKA

Vyhovuje pro všechny půdy s výjimkou půd extrémně lehkých a těžkých. Vysévá se zjara do řádků 25 cm (výsev 14 kg/ha), nebo do řádků 45 cm (výsev 10-11 kg/ha) do hloubky 1 cm buď do krycí plodiny (jarní pšenice, oves) nebo do konce června do čistoosevu. Hnojení N v 1. sklizňovém roce 110 kg/ha (50 kg podzim, 60 kg jaro), ve 2. užitkovém roce 130 kg/ha (50 kg podzim, 80 kg jaro), 30-60 kg P/kg a 60-100 kg K/ha, v závislosti na půdní zásobě. Proti plevelům používáme Aminex, Aniten, Loxytril, Faneron 50 WP, Galimex M v dávkách doporučených metodikou. Proti poléhání se doporučuje Retacel. Sklízet se musí velmi opatrně, neboť snadno vypadává. Uplatňuje se přímá kombajnová sklizeň a následný omlat.

PŘEDNOSTI ODRŮDY

 • vysoký výnos zelené hmoty a semene
 • kvalitní píce
 • vhodnost do pastevních porostů

▲ nahoru