Smluvní množení osiv

Nabízíme svým partnerům možnost množení osiv polních plodin:

obiloviny
luskoviny
olejniny
jeteloviny
trávy
svazenka

 • Garantujeme dodržení předem domluvených smluvních podmínek.
 • Nabízíme naším smluvním partnerům-množitelům lepší podmínky v jiných oblastech našich obchodních vztahů.
 • Poskytujeme poradenství, odbornou literaturu vztahující se k pěstování polních plodin
 • Díky množení má množitel jedinečnou možnost si otestovat nové odrůdy ve svých půdně-klimatických podmínkách
 • Posklizňová úprava na našich technologiích je na vysoké kvalitativí úrovni. Dokážeme úspěšně upravovat i problematické partie osiv, garantujeme maximálně možnou výtěžnost čistého osiva z dosunutého přírodního osiva.
 • Díky naším pověřeným laboratořím dokážeme proces uznávání výrazně zrychlit.

Jak probíhá smluvní množení osiv

 1. náš regionální obchodní zástupce s množitelem uzavře množitelskou smlouvu a poskytne poradenství
 2. prostřednictvím naší firmy zajistíme/zprostředkujeme dodávku výchozího osivo pro založení množitelského porostu (cenu osiva hradí množitel)
 3. uznávací řízení v porostu zajišťuje naše firma po vzájemné dohodě s Vámi (uznávací řízení v porostů hradí naše firma)
 4. dodávku osiva od množitele na naši filiálku zajišťuje množitel a hradí množitel (po dohodě hradí naše firma paušálem)
 5. úpravy osiva (čištění, sušení) hradí množitel, ostatní náklady (uznávací řízení ve vzorku, vzorkování, obal a balení) hradí naše firma
 6. po vzájemně odsouhlasené ceně a uznání osiva je naší firmou vystaveno avízo jako podklad pro fakturaci množitele
 7. pokud má množitel zájem, zbytky po čištění si může odvézt zpět z filiálky a použít např. jako surovinu do kmiv