CERTIFIKACE DLE ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 a ISO 50001:2018

V prosinci 2020 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit integrovaného systému kvality podle norem ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 a ISO 50001:2018. Audit byl certifikačním orgánem LL-C (Certification) hodnocen velmi pozitivně bez neshod.

Certifikáty

Certifikát kvality ISO 9001 Certifikát kvality ISO 22000 Certifikát kvality ISO 50001

Certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001 máme zaveden již od roku 2001 a systém ISO 22000 od roku 2008. Od roku 2019 máme zaveden a certifikován systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001. Norma byla implementována do stávajícího integrovaného systému managementu kvality.

Politika integrovaného systému managementu kvality

Po analýze současného postavení společnosti na trhu a předpokládaného budoucího vývoje v návaznosti na strategii a v kontextu interních a externích aspektů vedení společnosti přijalo jako hlavní nástroj k dosažení ekonomických cílů následující politiku:

Dosažením vysoké standardní kvality produkce ve všech jejích složkách při optimální efektivitě zejména výrobních a obchodních procesů chce společnost během následujících let upevnit a posílit své současné postavení na trhu. Nabídnout svým obchodním partnerům komplexní servis v maloobchodních, velkoobchodních dodávkách osiv, krmiv a potravin, v nabídce úpravy zemědělské produkce, zajištění výhodných platebních podmínek, včetně zpětného odkupu produkce z rostlinné výroby a postupně rozšiřovat svůj podnikatelský záměr o další aktivity podporující rozvoj obchodních vztahů (v oblasti prodeje minerálních hnojiv, produktů PRP, produkce určené pro ekologické zemědělství, laboratorních činností apod.).

To vše ve vysoké kvalitě a s ohledem na dodržování pravidel krmivářské a potravinové bezpečnosti EU. Přitom dbát na šetrné hospodaření s energií, přírodními zdroji včetně podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Dále se společnost zavazuje usilovat o maximální porozumění potřebám a očekávání všech zainteresovaných stran relevantních pro systém managementu kvality, aby docílila jejich spokojenosti, eliminovala možná rizika a mohla získat konkurenční výhodu.

K tomu se vedení firmy rozhodlo:

 1. Prohloubit v řízení a výchově pracovníků společnosti pozitivní vztah k problematice kvality, včetně posílení osobní odpovědnosti v každodenní činnosti. Systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetence pracovníků. Součástí strategie systému řízení kvality ve společnosti je i znalost tohoto systému u všech úrovní pracovníků.
 2. Prosadit a zavést u všech pracovníků vstřícný vztah k obchodním partnerům společnosti, využít takových nástrojů řízení vztahů se zákazníky, které by dokázaly pružně reagovat na jejich požadavky a zajistit maximální spokojenost zákazníka, ale byly rovněž schopné úspěšně hledat nové ziskové obchodní příležitosti. Účinnost všech opatření pravidelně vyhodnocovat a vyvozovat závěry.
 3. Společnost vytvoří potřebné finanční, materiálové a jiné zdroje nutné k zavedení, udržování, analýze a zdokonalování systému kvality, bezpečnosti krmiv a potravin v celém jeho rozsahu. Za tímto účelem rovněž zajistí dostupnost nezbytných informací.
 4. Vedení společnosti bude důsledně sledovat plnění úkolů u pracovníků na všech úrovních, včetně sledování ekonomických aspektů naplňování kritérií kvality a produktivity práce. Hodnocení ekonomických vlivů, hledání úspor v nákladech, zvyšování efektivity pracovních činností, eliminace ztrát apod. budou promítnuty do osobní zainteresovanosti pracovníků v systému odměňování.
 5. V rámci udržování systému kvality bude vedení společnosti trvale sledovat a vyhodnocovat průběh a vývoj zdokonalování systému zabezpečování kvality, současně s tím vytvoří předpoklady pro účinné a okamžité řešení všech odchylek i odstraňování případných překážek, které by systém narušovaly.
 6. Uplatňovat při řízení kvality procesní přístup, jednotlivé procesy neustále zlepšovat a zvyšovat jejich efektivitu.
 7. Analyzovat všechny relevantní interní a externí aspekty, rizika a příležitosti, jako důležitá východiska pro plánování a zlepšování.
 8. V systému bezpečnosti krmiv a potravin (HACCP) zajistit maximální bezpečnost procesů nákupu, úpravy, balení a expedice produktů určených pro výrobu potravin a krmiv.
 9. Společnost se zavazuje, v procesu nákupu, úpravy a prodeje rostlinné produkce určené pro výrobu biopaliv a biokapalin naplnit kritéria udržitelné výroby vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů dle standardů ISCC.
 10. Společnost se zavazuje neustále snižovat energetickou náročnost, podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.
 11. Být v souladu s příslušnými legislativními požadavky týkající se předmětu činnosti organizace.

Choceň 29. 3. 2018

Ing. Antonín Doleček
generální ředitel