CERTIFIKACE DLE ISO 9001:2015 a ISO 22000:2005

V listopadu 2017 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit integrovaného systému kvality podle norem ISO 9001:2015 a ISO 22000:2005. Audit byl certifikačním orgánem LL-C (Certification) hodnocen velmi pozitivně.

Certifikáty

Certifikát kvality ISO 9001 Certifikát kvality ISO 22000

Certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001 máme zaveden již od roku 2001 a systém ISO 22000 od roku 2008.

Politika kvality a bezpečnosti potravin

Po analýze současného postavení společnosti na trhu a předpokládaného budoucího vývoje v návaznosti na strategii a v kontextu interních a externích aspektů vedení společnosti přijalo jako hlavní nástroj k dosažení ekonomických cílů následující politiku kvality a bezpečnosti potravin:

Dosažením vysoké standardní kvality produkce ve všech jejích složkách při optimální efektivitě zejména výrobních a obchodních procesů musí společnost během následujících let upevnit, popř. posílit své současné postavení na trhu. Nabídnout svým obchodním partnerům komplexní servis v maloobchodních, velkoobchodních dodávkách osiv, krmiv a potravin, v nabídce úpravy zemědělské produkce, zajištění výhodných platebních podmínek, včetně zpětného odkupu produkce z rostlinné výroby a postupně rozšiřovat svůj podnikatelský záměr o další aktivity podporující rozvoj obchodních vztahů (v oblasti prodeje minerálních hnojiv, produktů PRP, produkce určené pro ekologické zemědělství, laboratorních činností apod.).

To vše ve vysoké kvalitě a s ohledem na dodržování pravidel potravinové bezpečnosti EU. Přitom dbát na šetrné hospodaření s přírodními zdroji včetně podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Dále se společnost zavazuje usilovat o maximální porozumění potřebám a očekávání ostatních zainteresovaných stran relevantních pro systém managementu kvality, aby docílila jejich spokojenosti, eliminovala možná rizika a mohla získat konkurenční výhodu.

K tomu se vedení firmy rozhodlo:

  1. Prohloubit v řízení a výchově pracovníků společnosti pozitivní vztah k problematice kvality, včetně posílení osobní odpovědnosti v každodenní činnosti. Systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetence pracovníků. Součástí strategie systému řízení kvality ve společnosti je i znalost tohoto systému u všech úrovní pracovníků.
  2. Prosadit a zavést u všech pracovníků vstřícný vztah k obchodním partnerům společnosti, využít takových nástrojů řízení vztahů se zákazníky, které by dokázaly pružně reagovat na jejich požadavky a zajistit maximální spokojenost zákazníka, ale byly rovněž schopné úspěšně hledat nové ziskové obchodní příležitosti. Účinnost všech opatření pravidelně vyhodnocovat a vyvozovat závěry.
  3. Společnost vytvoří potřebné finanční, materiálové a jiné zdroje nutné k zavedení, udržování, analýze a zdokonalování systému kvality v celém jeho rozsahu.
  4. Vedení společnosti bude důsledně sledovat plnění úkolů u pracovníků na všech úrovních, včetně sledování ekonomických aspektů naplňování kritérií kvality a produktivity práce. Hodnocení ekonomických vlivů, hledání úspor v nákladech, zvyšování efektivity pracovních činností, eliminace ztrát apod. budou promítnuty do osobní zainteresovanosti pracovníků v systému odměňování.
  5. V rámci udržování systému kvality bude vedení společnosti trvale sledovat a vyhodnocovat průběh a vývoj zdokonalování systému zabezpečování kvality, současně s tím vytvoří předpoklady pro účinné a okamžité řešení všech odchylek i odstraňování případných překážek, které by systém narušovaly.
  6. Uplatňovat při řízení kvality procesní přístup, jednotlivé procesy neustále zlepšovat a zvyšovat jejich efektivitu.
  7. Analyzovat všechny relevantní interní a externí aspekty, rizika a příležitosti, jako důležitá východiska pro plánování a zlepšování.
  8. V systému kritických kontrolních bodů HACCP zajistit maximální bezpečnost procesů nákupu, úpravy, balení a expedice produktů určených pro výrobu potravin a krmiv.
  9. Společnost se zavazuje naplnit kritéria udržitelné výroby biopaliv a biokapalin vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů dle standardů ISCC a legislativy EU.

Choceň 21. 4. 2017

výrobně-obchodní ředitelgenerální ředitelekonomický ředitel
Ing. Pavel ŠvarcIng. Antonín DolečekStanislav Müller