CERTIFIKACE DLE ISO 9001:2015 a ISO 22000:2005

V listopadu 2017 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit integrovaného systému kvality podle norem ISO 9001:2015 a ISO 22000:2005. Audit byl certifikačním orgánem LL-C (Certification) hodnocen velmi pozitivně.

Certifikáty

Certifikát kvality ISO 9001 Certifikát kvality ISO 22000 Certifikát kvality ISO 50001

Certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001 máme zaveden již od roku 2001 a systém ISO 22000 od roku 2008. Od roku 2019 máme zaveden a certifikován systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001:2011. Norma byla implementována do stávajícího integrovaného systému managementu kvality.

Politika integrovaného systému managementu kvality

Po analýze současného postavení společnosti na trhu a předpokládaného budoucího vývoje v návaznosti na strategii a v kontextu interních a externích aspektů vedení společnosti přijalo jako hlavní nástroj k dosažení ekonomických cílů následující politiku:

Dosažením vysoké standardní kvality produkce ve všech jejích složkách při optimální efektivitě zejména výrobních a obchodních procesů chce společnost během následujících let upevnit a posílit své současné postavení na trhu. Nabídnout svým obchodním partnerům komplexní servis v maloobchodních, velkoobchodních dodávkách osiv, krmiv a potravin, v nabídce úpravy zemědělské produkce, zajištění výhodných platebních podmínek, včetně zpětného odkupu produkce z rostlinné výroby a postupně rozšiřovat svůj podnikatelský záměr o další aktivity podporující rozvoj obchodních vztahů (v oblasti prodeje minerálních hnojiv, produktů PRP, produkce určené pro ekologické zemědělství, laboratorních činností apod.).

To vše ve vysoké kvalitě a s ohledem na dodržování pravidel krmivářské a potravinové bezpečnosti EU. Přitom dbát na šetrné hospodaření s energií, přírodními zdroji včetně podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Dále se společnost zavazuje usilovat o maximální porozumění potřebám a očekávání všech zainteresovaných stran relevantních pro systém managementu kvality, aby docílila jejich spokojenosti, eliminovala možná rizika a mohla získat konkurenční výhodu.

K tomu se vedení firmy rozhodlo:

 1. Prohloubit v řízení a výchově pracovníků společnosti pozitivní vztah k problematice kvality, včetně posílení osobní odpovědnosti v každodenní činnosti. Systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetence pracovníků. Součástí strategie systému řízení kvality ve společnosti je i znalost tohoto systému u všech úrovní pracovníků.
 2. Prosadit a zavést u všech pracovníků vstřícný vztah k obchodním partnerům společnosti, využít takových nástrojů řízení vztahů se zákazníky, které by dokázaly pružně reagovat na jejich požadavky a zajistit maximální spokojenost zákazníka, ale byly rovněž schopné úspěšně hledat nové ziskové obchodní příležitosti. Účinnost všech opatření pravidelně vyhodnocovat a vyvozovat závěry.
 3. Společnost vytvoří potřebné finanční, materiálové a jiné zdroje nutné k zavedení, udržování, analýze a zdokonalování systému kvality, bezpečnosti krmiv a potravin v celém jeho rozsahu. Za tímto účelem rovněž zajistí dostupnost nezbytných informací.
 4. Vedení společnosti bude důsledně sledovat plnění úkolů u pracovníků na všech úrovních, včetně sledování ekonomických aspektů naplňování kritérií kvality a produktivity práce. Hodnocení ekonomických vlivů, hledání úspor v nákladech, zvyšování efektivity pracovních činností, eliminace ztrát apod. budou promítnuty do osobní zainteresovanosti pracovníků v systému odměňování.
 5. V rámci udržování systému kvality bude vedení společnosti trvale sledovat a vyhodnocovat průběh a vývoj zdokonalování systému zabezpečování kvality, současně s tím vytvoří předpoklady pro účinné a okamžité řešení všech odchylek i odstraňování případných překážek, které by systém narušovaly.
 6. Uplatňovat při řízení kvality procesní přístup, jednotlivé procesy neustále zlepšovat a zvyšovat jejich efektivitu.
 7. Analyzovat všechny relevantní interní a externí aspekty, rizika a příležitosti, jako důležitá východiska pro plánování a zlepšování.
 8. V systému bezpečnosti krmiv a potravin (HACCP) zajistit maximální bezpečnost procesů nákupu, úpravy, balení a expedice produktů určených pro výrobu potravin a krmiv.
 9. Společnost se zavazuje, v procesu nákupu, úpravy a prodeje rostlinné produkce určené pro výrobu biopaliv a biokapalin naplnit kritéria udržitelné výroby vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů dle standardů ISCC.
 10. Společnost se zavazuje neustále snižovat energetickou náročnost, podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.
 11. Být v souladu s příslušnými legislativními požadavky týkající se předmětu činnosti organizace.

Choceň 29. 3. 2018

Ing. Antonín Doleček
generální ředitel